how to develop own website

Regulamin wystawy exlibrisów

Instytutu Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa, 
Uniwersytetu Wrocławskiego


W związku z przesunięciem terminu konferencji na rok 20101 przedłużamy termin przyjmowania prac do 15 XII 2020 r.

Wystawa ma na celu zaprezentowanie prac twórców z różnych krajów. Zapraszamy twórców do udziału w wystawie ekslibrisów towarzyszącej Konferencji Naukowej „Książka i czytelnictwo jako przedmiot badań interdyscyplinarnych”, organizowanej przez Zakład Teorii i Historii Książki, Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ekspozycja wystawy zostanie zaprezentowana podczas konferencji w Budynku Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, w Oratorium Marianum.

Z powidu stanu epidemiologicznego w Posce Konferecncja zostanie zorganizoiwana wiosną 2021 r.

Wystwę planujemy zaprezentować następnie w galeriach Bibliotek Publicznych Dolnego Śląska. 

-----------------------------------------------------------------------------

Twórców prosimy o wykonanie ekslibrisów związanych z motywami hasła konferencyjnego takimi jak: książka, czytelnictwo, media, Instytut, Uniwersytet Wrocławski. Dedykowanych dla:

Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego

lub jego pracowników  (Wykaz osób znajduje się na stronie:  http://www.ibi.uni.wroc.pl

-----------------------------------------------------------------------------

Warunki uczestnictwa 

1. Wystawa ma charakter otwarty, mogą w niej prezentować prace twórcy z kraju i zagranicy. 

2. Tematem ekslibrisów powinny być motywy związane z tematami konferencji takimi jak: książka, czytelnictwo, praca naukowa, media, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego, biblioteka, pracownicy IINiB,  

Więcej informacji na temat Instytutu można zaleźć na stronie internetowej: http://www.ibi.uni.wroc.pl/

3. Każdy twórca może zgłosić od 1 do 3 prac;

4. Ekslibrisy muszą być wykonane w obowiązujących technikach graficznych. Monotypie, rysunki, fotografie – wykluczone;

5. Ekslibris zgłaszany na wystawę musi spełniać wszystkie warunki ekslibrisu, tj;

- mieć czytelny napis „Exlibris” lub równoznaczny,

- być czytelnie dedykowany konkretnemu właścicielowi – współczesnej osobie lub instytucji,

- mieć format nie przekraczający wymiarów jak w pkt 7,

- ilustracją i napisami nawiązywać do tematu wystawy,

- być wykonany w technikach pozwalających na wielokrotne odbijanie ekslibrisu bez pogorszenia jego jakości.

6. Każdy zgłoszony na wystawę egzemplarz ekslibrisu prosimy przesłać w trzech jednakowych odbitkach autorskich, sygnowanych, które staną się kolekcją Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego i będą zarchiwizowane w Bibliotece Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego.

   

7. Wymiary ekslibrisu: dłuższy bok maksymalnie 150 mm

      format papieru maksymalnie 200 x 150 mm

8. Na odwrocie każdej pracy prosimy umieścić :

- imię i nazwisko autora,

 - technikę wykonania ekslibrisu,

 - rok powstania znaku,

 - nr opus znaku.

9. Do przesyłki z pracami prosimy dołączyć wypełniony formularz (APPLICATION FORM)

- spis wszystkich prac i ich wymiary,

 - pełne brzmienie napisów umieszczonych na ekslibrisach,

 - rozszyfrowanie skrótów i rysunków symbolicznych,

 - dokładny i czytelny adres zamieszkania autora, mail,

- podpis pod zgodą na warunki udziału w wystawie;

10. Prac zgłaszanych na wystawę nie należy oprawiać;

 

11. Wszystkie nadesłane na wystawę prace pozostaną w dyspozycji organizatora z przeznaczeniem jak w pkt. 6;

12. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania.

   

Organizatorzy

13. Organizatorem wystawy jest Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego. pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław. Dyrektor dr hab. Prof. UWr Bożena Kored-czuk, Tel.: 71-375-24-12, Tel.: 71-343-78-11, email: ib.ibi@uwr.edu.pl

14. Informacji udziela też:

Dr Rafał Werszler, mail: rafal.werszler@uwr.edu.pl

Rajmund Aszkowski, mail: skipkin@wp.pl

Terminy

13. Prace na wystawę prosimy przysyłać i korespondencję w sprawie wystawy kierować na adres:

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego.

pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław

Z zaznaczeniem na kopercie: „Ekslibrisy”

14. Termin nadsyłania prac: 15 grudnia 2020 r.

15. Wystawa planowana jest w Budynku Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, w Oratorium Marianum podczas trwania konferencji (wiosną 2021 r.), a następnie będzie eksponowana w galeriach Bibliotek Publicznych Dolnego Śląska.

(O szczegółowym terminie wszyscy twórcy zostaną powiadomieni e-mailowo)

Postanowienia końcowe

16. Każdy uczestnik wystawy otrzyma:

- zaproszenie na otwarcie wystawy,

- druki i wydawnictwa towarzyszące wystawie;

17. Uprzejmie prosimy o zabezpieczenie przesyłki z pracami tak, by nie zaginęła lub nie uległa uszkodzeniu.