19-20.04.2021
 Online, MS Teams,  angielski (English),  polski (Polish)

Od książki do czytelnika.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 65-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem konferencji jest refleksja nad życiem książki –  zarówno dawniej, jak i w czasach współczesnych – a przede wszystkim nad jej istnieniem w relacji z czytelnikami. Relacje książki z czytelnikiem mają złożony charakter. W wypadku każdej książki przewiduje się grupę odbiorców – wydawcy rozmyślnie podejmują decyzje dotyczące oferty wydawniczej. Poza treścią piśmienną, zamysł i forma książki tworzone są z myślą o potencjalnych czytelnikach. Życie książki jest więc od samego początku powiązane z czytelnikiem. Starając się do niego dotrzeć, każda książka przebywa jakąś drogę, w której towarzyszą jej dystrybutorzy – przede wszystkim księgarze, bibliotekarze i antykwariusze, choć trudno pominąć kanały prywatne lub zjawisko uwalniania książek, za sprawą którego do rąk odbiorców trafiają często przypadkowe wydawnictwa, niejednokrotnie stając się dla nich nieoczekiwaną inspiracją. Działania ludzi książki mogą zachęcać do lektury – pożądana jest książka piękna, czytana jest przede wszystkim książka dostępna. Stąd w czasach fizycznego zamknięcia bibliotek pojawiły się alternatywne sposoby udostępniania materiałów – utrzymano relację książki i czytelnika. Konferencja online stworzy możliwość podzielenia się refleksją na temat życia książki oraz porównania doświadczeń badaczy z różnych krajów i środowisk akademickich.

Tematyka:
> Książka i procesy bibliologiczne – wytwarzanie, obieg, udostępnianie
> Książka w procesach komunikacyjnych i medialnych
> Formy i funkcje książki
> Czytanie i czytelnictwo

Konferencji towarzyszyć będą wystawy – ekspozycja wybranych monografii autorstwa pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisów, z których większość zaprojektowano z okazji jubileuszu instytutu.

The Book and the Reader.
International Jubilee Conference on the 65th Anniversary of the Institute of Information and Library Science of the University of Wrocław.

The aim of the conference is to reflect on the book – both in the past and at present – but, primarily, on its relationship with the reader. The liaisons between books and readers are complex. Publishers always consider their target audience – who will read the books they publish and what their publishing house should offer. As well as its written content, the design and form of every book are created with the potential reader in mind. Thus, from the very beginning, the life of each book is related to its reader. To reach them physically, the book travels with the help of booksellers and librarians; however, private distribution channels are also important and so are book crossing practices, thanks to which an incidentally acquired book may become an unexpected inspiration for a reader. Book people may encourage reading: beautiful books are desired and available books are read. In the times of the pandemic, when libraries have been closed, alternative ways of providing access to books have emerged, so the relationship between the book and the reader has been maintained. This online conference will be a forum for Polish and foreign scholars from various countries and institutions who will have an opportunity to present their reflections and research on the life of books.

Topic areas:
> Books and bibliological processes – production, circulation, provision
> Books in communication and media processes
> Books – their forms and functions
> Reading and readership

The conference will be combined with two exhibitions – the exhibition of selected monographs by the members of the Institute of Information and Library Science of the University of Wrocław and the international exhibition of bookplates, including several works dedicated to this institute, designed on the occasion of its jubilee.  

PROGRAM 

Regulamin /Rules
Formularz rejestracji
dla członków Rady Dyscypliny
NoKSiM na UWr

Formularz dla słuchaczy

liczba miejsc ograniczona

01.

Termin: 15.02 -19.03.2021

koszt 35 zł (termin zamknięty)

02.

Termin: 20.03-6.04.2021

koszt: 50 zł (termin zamknięty)

03.

Termin: 7.04-16.04.2021

koszt: 70 zł  (termin zamknięty)


Zapraszamy na wernisaż on-line 19 kwietnia 2021 r. między godz. 18:00-19:00/
You are cordially invited to take part in our online exhibition opening on April 19th, 2021, between 6 and 7 pm. 

Go to // Przejdź do

Wystawa Ex-librisów
/ Exhibition of Bookplates
Wystawa Monografii IINiB UWr
/ Exhibition of Books
Plakat / Poster

<<<  Pobierz aplikację Microsoft Teams
>>>> Instrukcja MS Teams - PDF

Film promocyjny
 Uniwersytetu Wrocławskiego

Komitet organizacyjny/Organising Committee

dr hab. Anna Cisło – Kierownik naukowy/Chair
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
Institute of Information and Library Science,
University of Wrocław

dr Kamila Augustyn
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
Institute of Information and Library Science,
University of Wrocław

dr Rafał Werszler 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
Institute of Information and Library Science,
University of Wrocław 

Rada naukowa/Program Committee 

dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr – Przewodnicząca/Chair
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
Institute of Information and Library Science,
University of Wrocław 

prof. dr. Aušra Navickienė
Wydział Komunikacji, Uniwersytet Wileński
Faculty of Communication, Vilnius University

dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP
Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Institute of Information Science,
Pedagogical University of Krakow 

dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Uniwersytet Gdański
Institute of English and American Studies,
University of Gdańsk 

prof. dr. Jiří Trávníček, M. A.
Instytut Czeskiej Literatury, Akademia Nauk Republiki Czeskiej (Praga/Brno)
Institute of Czech Literature,
Czech Academy of Sciences (Prague/Brno)

 Redakcja „Roczników Bibliotecznych. Czasopisma poświęconego kulturze książki i komunikacji piśmiennej" (https://wuwr.pl/rbibl/) zaprasza do przedkładania tekstów referatów do druku na łamach tego czasopisma. Według aktualnego Wykazu czasopism punktowanych za publikację artykułu w „Rocznikach Bibliotecznych” przysługuje 40 p. Redakcja czeka na teksty artykułów do 31 maja br., a decyzję o ich przyjęciu do publikacji przekaże Autorom do końca czerwca. W załączeniu Instrukcja wydawnicza oraz konieczne oświadczenia autorów i współautorów zgłaszanych do publikacji tekstów.


The Editorial Board of Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej / Library Annals: The Journal of the Book and Written Communication Culture (https://wuwr.pl/rbibl/ ) kindly invites you to submit your original manuscripts to this journal (40 points in Poland) by May 31st, 2021. The editors will decide which texts are to be published in the journal by the end of June.  

Dane kontaktowe  / Contact details


Telefon do sekretariatu IINiB
/ Institute's telephone number

(48) 71 343 78 11                         


Kierownik naukowy konferencji
dr hab. Anna Cisło 

anna.cislo@uwr.edu.pl 

Adres / Address

Instytut Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego,
pl. Uniwersytecki 9-13, 50-137 Wrocław

Komitet organizacyjny/Organising Committee

dr Kamila Augustyn
kamila.augustyn@uwr.edu.pl
dr Rafał Werszler
rafal.werszler@uwr.edu.pl

Built with Mobirise - Try here