Spotkania z Humanistyką Cyfrową

Spotkanie siódme

Nowoczesne narzędzia badawcze w naukach humanistycznych i społecznych – od eyetrackingu, przez EDA/GSR po facetrackingdr  hab. Tomasz Gackowski
11 stycznia 2019 r., godz. 10.00
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego)

Badacze mediów na całym świecie coraz częściej zwracają uwagę na pewne niedostatki klasycznych metod z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Wiele mówi się o potrzebie ich triangulacji, uczeni skłaniają się także ku nowoczesnym technologiom, takim jak eyetracking, facetracking, EDA/GSR, EEG, NIRS etc. Okazuje się, iż to, co respondent odczuwa/przeżywa/dostrzega, na co reaguje, jest w znacznym stopniu mierzalne i może podlegać standaryzacji. Jeśli tak, to badacze współczesnych mediów nie muszą już ograniczać się do wywiadów pogłębionych, dzienniczków obserwacji, ankiet czy też grup fokusowych. Dzięki nowoczesnym technologiom nie są też ograniczeni tzw. efektem deklaracji (chociaż wpływu obserwatora na badanego nie da się nigdy całkowicie wyeliminować). W badaniach nad recepcją książek, prasy, radia, telewizji, mediów społecznościowych, aplikacji, gier czy też w doświadczeniach rzeczywistości wirtualnej (VR/AR) można pokusić się o sprawdzenie tego, co faktycznie dostrzega lub przeżywa respondent w momencie kontaktu z bodźcem. W perspektywie biometrycznej przedmiotem refleksji jest więc nie tylko to, co badany sam chce nam powiedzieć, ale także niekontrolowane reakcje jego organizmu. Powyższe zagadnienia zaprezentuję na przykładach różnych badań, realizowanych w Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego.

dr hab. Tomasz Gackowski – medioznawca i historyk, doktor habilitowany nauk społecznych (nauki o mediach), adiunkt w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW, koordynator Centrum Analiz Medialnych UW oraz wicedyrektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (kadencja 2012-2016). Autor licznych artykułów i książek z zakresu metodologii badań medioznawczych i społecznych, analiz dyskursu i narracji, komunikacji politycznej i giełdowej, badań eyetrackingowych oraz biometrycznych. Współorganizator wielu konferencji, zjazdów, kongresów oraz warsztatów badawczych (Ogólnopolskich Konferencji Metodologicznych Medioznawców czy Ogólnopolskich Zjazdów Analityków Mediów na Uniwersytecie Warszawskim. Czterokrotny stypendysta MNiSW (2006–2010) oraz Programu Start 2013 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureat stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015-2018 r.

prezentacja w formacie PDF 

Dotychczasowe spotkania

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved

How to build a site - Try here