Zespół pracowników PHC UWr

prof. dr hab. Adam Pawłowski, UWr


Prof. Adam Pawłowski, kierownik PHC, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania, 1985) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologiczny, kierunek filologia romańska, 1989). Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie w Lozannie (1996), a doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (2002). Od 2012 jest profesorem tytularnym.
Prof. Pawłowski jest autorem trzech książek i ponad stu artykułów naukowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują naukę o języku, informacji i komunikacji oraz zagadnienia z pogranicza nauk ścisłych i humanistyki.
W szczególności zajmuje się metodami ilościowymi w badaniach języka, polską polityką językową, lingwistyką korpusową, językiem mediów oraz automatycznym przetwarzaniem tekstu i informacji. Większość tych zagadnień wchodzi dziś w obszar humanistyki cyfrowej.
Uczestniczył w wielu projektach naukowych, dotyczących m.in. polityki językowej, inżynierii tekstu, lingwistyki korpusowej. Jest współpracownikiem konsorcjów CLARIN-PL i DARIAH-PL. Od 1991 zatrudniony na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie pracuje w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
.

prof. dr hab. Adam Pawłowski, UWr

Dr Paweł Bernacki jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Na tej samej uczelni w 2016 roku obronił rozprawę doktorską Polska książka artystyczna po 1989 roku. O relacjach między tekstem literackim a wizualną formą dzieła i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. W czasie studiów doktoranckich odbył staże na Uniwersytecie Lille 3 oraz Uniwersytecie w Poitiers. Od 2016 jest pracownikiem Zakładu Książki Współczesnej i Edytorstwa w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
W swoich artykułach i wystąpieniach konferencyjnych Paweł Bernacki podejmuje tematykę związaną ze współczesną sztuką książki, nowymi formami publikowania oraz grami i ich związkami z bibliologią. Interesują go także kwestie związane z wykorzystaniem nowych technologii w edukacji oraz innowacyjnymi metodami nauczania. 

Dr Elżbieta Herden – absolwentka studiów bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Wrocławskim, doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu bibliografii, historii książki i bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej. Jej zainteresowania koncentrują się ponadto wokół zagadnień źródeł informacji, systemów organizacji wiedzy i metodyki bibliograficznej. Członek Bibliographical Data Working Group (BiblioData WG) w konsorcjum DARIAH-EU.

dr José Luis Losada Palenzuela

Dr José Luis Losada Palenzuela jest adiunktem w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Po obronie pracy poświęconej Schopenhauerowskiemu przekładowi prac barokowego moralisty i pisarza, Baltasara Graciána, uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Valladolid (2008).
W pracy naukowo-badawczej zajmuje się hiszpańską literaturą złotego wieku, literaturoznawstem porównawczym i humanistyką cyfrową. W ostatnich publikacjach podejmuje temat analizy metodologii cyfrowych wykorzystywanych do kwantyfikacji i wizualizacji przestrzeni narracyjnej w powieściach.
Ostatnio odbył dwie wizyty badawcze (finansowane przez DAAD oraz Szwajcarską Narodową Fundację Nauki) związane z humanistyką cyfrową: w 2016 roku w Centre for Digital Humanities na Uniwersytecie w Trier (
Schopenhauer's Library. Annotations and marks in his Spanish books) oraz w 2019 roku na Uniwersytecie w Genewie (Byzantine genre in the Spanish Baroque literature).
W 2017 roku wprowadził na studia magisterskie w Instytucie Filologii Romańskiej UWr nowy przedmiot – naukowa edycja cyfrowa. W 2019 roku został zaproszony jako wykładowca na
Programme doctoral en études numériques na Uniwersytecie w Lozannie. Od tegoż roku współpracuje także z Universidad Internacional de la Rioja, prowadząc seminarium doktoranckie na temat wizualizacji danych w naukach humanistycznych.  

prof. dr hab. Adam Pawłowski, UWr

Dr Anna Hanc jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologiczny, kierunek filologia polska, 2009). Stopień doktora w zakresie bibliologii i informatologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim (2014). Jest autorką monografii oraz artykułów naukowych, koncentrujących się wokół zagadnień popularyzacji nauki, języka mediów i bibliometrycznej parametryzacji dorobku naukowego. Jej zainteresowania badawcze sytuują się w polu medioznawstwa, komunikologii i informatologii. W Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr zatrudniona jest od 2014 r.

prof. dr hab. Adam Pawłowski, UWr

Dr Piotr Malak – adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wcześniej pracownik UMK w Toruniu. Autor dwóch książek i kilkunastu recenzowanych artykułów. Stypendysta SCIEX-NMS w Université de Neuchâtel, Szwajcaria (2012-2013) gdzie prowadził badania nad wyszukiwaniem informacji i klasyfikacją tekstów dla języka polskiego.
Współorganizator laboratorium ewaluacyjnego CHIC (Cultural Heritage in CLEF, 2013). Współorganizator kilku konferencji. Współrealizator grantów badawczych oraz grantu restrukturyzacyjnego IINiB UWr (utworzenie PHC przy UWr). Realizator digitalizacji nagrań archiwalnych z projektu
Mowa Wrocławia. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół przetwarzania języka naturalnego (NLP), inżynierii lingwistycznej, wizualizacji informacji oraz humanistyki cyfrowej. Członek PTI oraz ISKO oraz DARIAH-PL, współpracownik CLARIN_PL. 

prof. dr hab. Adam Pawłowski, UWr

mgr Wojciech Sierżęga jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologiczny, kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, 2007). Od 2014 zatrudniony jest na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie jako starszy bibliotekarz w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, gdzie zajmuje się opracowaniem i udostępnianiem zbiorów, skanowaniem i obróbką graficzną dokumentów oraz projektowaniem materiałów graficznych. 

prof. dr hab. Adam Pawłowski, UWr

Dr Dorota Siwecka – doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii (2013), absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim (2008). Od 2012 r. wykładowca, a obecnie adiunkt na UWr. Wcześniej pracownik Biblioteki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr. Bibliotekarz dyplomowany. Szkoleniowiec w zakresie wykorzystania zasobów wiedzy i źródeł informacji.
W pracy naukowo-badawczej zajmuje się międzynarodowymi standardami ustanawianymi na potrzeby bibliografii oraz wykorzystaniem danych bibliograficznych w kontekście Semantycznego Internetu. Z uwagi na prowadzone zajęcia dydaktyczne interesuje się również zagadnieniami klasyfikacji piśmiennictwa, systemami organizacji wiedzy, źródłami informacji, bazami danych i metodyką bibliograficzną. Jest autorką artykułów naukowych dotyczących m.in. informacji bibliograficznej oraz uhonorowanej Nagrodą Naukową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. A. Łysakowskiego najlepszą książką 2015 r. w kategorii podręcznika akademickiego:
Światowy model informacji bibliograficznej. Programy i projekty (1950-2010), (Warszawa 2015). 

Dr hab. Agnieszka Wandelabsolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologiczny, kierunki: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, 1997, oraz filologia romańska, 1999). Od 2019 r. doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Zastępca przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach oraz wicedyrektor ds. ogólnych i naukowych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na kadencję 2020-2024.

Interesuje się rynkiem publikacji dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiem wiedzy za pomocą książki i innych mediów (zwłaszcza Internetu). W badaniach chętnie wykorzystuje internetowe źródła danych (głównie bibliografie i katalogi online), a także cyfrowe metody i narzędzia (głównie bazy danych Access i arkusze kalkulacyjne Excel), pozwalające na wielostronną analizę dużych zbiorów materiałów – najczęściej danych bibliograficznych lub językowych. Autorka monografii
Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży: na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej (Universitas 2019), opracowanej w wyniku realizacji projektu badawczego NCN (Sonata 6, panel HS2). Członkini Rady Programowej i redaktorka strony internetowej Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży (http://www.cbldm.uni.wroc.pl/). Zastępca redaktora naczelnego „Roczników Bibliotecznych. Czasopisma poświęconego kulturze książki i komunikacji piśmiennej” (https://wuwr.pl/rbibl). Współpracowniczka serwisu poświęconego literaturze popularnonaukowej Mądre Książki (http://madreksiazki.org/).

prof. dr hab. Adam Pawłowski, UWr

Dr Rafał Werszler  – doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii (Uniwersytet Wrocławski 2015), absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1993), artysta plastyk. Od 2015 r. adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim. Współrealizator grantu badawczo - restrukturyzacyjnego IINiB UWr (utworzenie PHC przy UWr). Od 1993 r. kierownik Działu Poligraficznego, Plastycznego i Introligatorskiego w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się historią aranżacji wyposażenia wnętrz bibliotecznych. Z uwagi na prowadzone zajęcia dydaktyczne interesuje się również zagadnieniami z zakresu sztuk plastycznych, sztuki, projektoiwania graficznego, typografii, digitalizacji zbiorów, wystawiennictwa. Jest autorem artykułów naukowych dotyczacych historii bibliotek i sprzętów bibliotecznych. Członek ZPAP.

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved

mobirise.com site creator