Spotkania z Humanistyką Cyfrową

      
Spotkanie drugie

Cyfrowe literaturoznawstwo. Stare pytania – nowe możliwościdr Maciej Maryl
27 października 2017 r. godz. 12.00
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego)

Wystąpienie przybliży problematykę wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy literaturoznawców. Cyfrowa forma tekstu i narzędzia do jego przetwarzania zmieniają warsztat badawczy, stawiając w nowym świetle klasyczne literaturoznawcze pytania o tekst, kanon, styl, proces historycznoliteracki, autorstwo, etc. W ramach wystąpienia zamierzam omówić badania na korpusach tekstów literackich i danych bibliograficznych oraz zagadnienia związane z edytorstwem cyfrowym. Poświęcę też trochę miejsca przemianom samego procesu badawczego, tj. odchodzenia od badań indywidualnych w kierunku prac zespołowych w ramach laboratoriów literackich.

Maciej Maryl, dr, adiunkt i Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Badań Literackich PAN, kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Literaturoznawca, socjolog, tłumacz. Uczestniczy w pracach konsorcjów DARIAH, DARIAH-PL i OPERAS. Współpracuje z konsorcjum CLARIN-PL przy tworzeniu narzędzi badawczych dla literaturoznawców. Członek redakcji Tekstów Drugich i OpenMethods. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Komisji Fulbrighta. W 2013 obronił rozprawę doktorską poświęconą życiu literackiemu w internecie. Interesuje się komunikacją literacką, nowymi mediami, piśmiennictwem multimedialnym, edytorstwem elektronicznym, humanistyką cyfrową oraz związkami technologii z kulturą. Więcej informacji i publikacje: http://maryl.org/

prezentacja

Dotychczasowe spotkania

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved

Mobirise web page builder - Find out