Spotkania z Humanistyką Cyfrową

Spotkanie pierwsze

Humanistyka cyfrowa z punktu widzenia językoznawstwa: moda, metoda, teoria czy nowy paradygmat?prof. dr hab. Adam Pawłowski, UWr

prof. dr hab. Adam Pawłowski
26 maja 2017 r., godz. 12.00
Instytut Filologii Polskiej UWr, pl. Nankiera 15b
sala 22 (im. W. Nehringa)

Przedmiotem wystąpienia będzie próba zdefiniowania humanistyki cyfrowej i określenia jej zakresu z perspektywy językoznawcy. Oprócz rozważań teoretycznych, dotyczących definicji HC, przedstawione zostaną przykłady projektów cyfrowych, związanych z przetwarzaniem języka polskiego (m.in. Słowosieć, Spokes, ChronoPress).

prof. dr hab. Adam Pawłowski, UWr

Profesor Adam Pawłowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania, 1985) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologiczny, kierunek filologia romańska, 1989). Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie w Lozannie (1996), a doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (2002). Od 2012 jest profesorem tytularnym.
Prof. Pawłowski jest autorem trzech książek i ponad stu artykułów naukowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują naukę o języku, informacji i komunikacji oraz zagadnienia z pogranicza nauk ścisłych i humanistyki. W szczególności zajmuje się metodami ilościowymi w badaniach języka, polską polityką językową, lingwistyką korpusową, językiem mediów oraz automatycznym przetwarzaniem tekstu i informacji. Część tych zagadnień wchodzi dziś w obszar humanistyki cyfrowej.
Uczestniczył w wielu projektach naukowych, dotyczących m.in. polityki językowej, inżynierii tekstu, lingwistyki korpusowej. Jest współpracownikiem konsorcjów CLARIN-PL i DARIAH-PL. Od 1991 zatrudniony na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie pracuje w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

prezentacja

Dotychczasowe spotkania

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved

Created with Mobirise - More