Spotkania z Humanistyką Cyfrową

Spotkanie piąte

Jakich wskaźników bibliometrycznych używają habilitanci w autoreferatach? Dziedzinowe wzory obycia z metrykamidr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM
8 czerwca 2018 r., godz. 11.00
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego)

Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie wyników badań nad obyciem z metrykami (metric-wiseness) wśród polskich naukowców. Badania przeprowadzono na korpusie autoreferatów tzw. nowej procedury habilitacyjnej. Zostaną omówione wnioski z badań oraz różnice w stosowaniu wskaźników bibliometrycznych pomiędzy różnymi dziedzinami nauki.

Dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM, zajmuje się oceną nauki oraz teorią komunikacji. Jest profesorem nadzwyczajnym w Center for Public Policy Studies (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), gdzie kieruje grupą badawczą Scholarly Communication Research Group. Doktorat (2011) i habilitację (2016) zrobił z filozofii. Jest przewodniczącym Zespołu ds. wykazów czasopism naukowych i wydawnictw naukowych oraz członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Ostatnio publikował m.in. w Nature, Research Evaluation, Journal of Informetrics, and Scientometrics. 

skrót wystąpienia

Dotychczasowe spotkania

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved

Mobirise page software - Go here