Spotkania z Humanistyką Cyfrową

Spotkanie szóste

Wpływ narzędzi cyfrowych na edytorstwo źródeł i geografię historyczną: perspektywy i wyzwaniadr hab. Marek Słoń, dr hab. Bogumił Szady
14 grudnia 2018 r., godz. 12.30
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego)

Rewolucja cyfrowa postawiła na nowo pytania o sens, funkcje i formy edytorstwa źródeł historycznych, determinowane dotąd przez wynalazek druku. Należy odróżnić edycję od publikacji zabytku. Tylko ta pierwsza jest przedsięwzięciem o charakterze naukowym, nigdy nie jest pełna, przeciwnie, stanowi etap wielkiego procesu obejmującego całość pracy nad spuścizną dziejową, jej istotą jest interpretacja dokonywana przez badacza, przybiera różnorodne formy, a o jej funkcjonalności decyduje przede wszystkim spójność wewnętrzna, powiązanie z dotychczasowymi przedsięwzięciami i otwartość na nowe. Ważną rolę w warsztacie wydawcy źródeł historycznych pełnią bazy danych, szczególnie danych przestrzennych.
Bazy danych przestrzennych determinują także rozwój współczesnej geografii i kartografii historycznej. Stanowią podstawowe narzędzie gromadzenia, analizy oraz prezentacji informacji o dawnym krajobrazie przyrodniczym, kulturowym oraz politycznym. Przestrzeń geograficzna okazała się doskonałą płaszczyzną integracji danych i informacji historycznych oraz źródeł zapisanych w postaci cyfrowej. W konsekwencji pojawiły się takie określenia jak "zwrot przestrzenny" (spatial turn) oraz "historia przestrzenna" (spatial history). Narzędzia cyfrowe otwierają nowe możliwości współpracy między geografami historycznymi, umożliwiają prowadzenie analiz o charakterze geostatystycznym, ale jednocześnie stawiają nowe wyzwania związane z harmonizacją gromadzonych informacji oraz ich standaryzacją w oparciu o ontologie, taksonomie i słowniki kontrolowane (Linked Open Data).

Uwaga!
W godzinach 10:00-12:00 w sali 305 (pracownia komputerowa) przeprowadzone zostaną warsztaty poświęcone tworzeniu cyfrowych atlasów historycznych. Ich tematem będzie:
1) indeksowanie wybranego źródła historycznego (jeden z wykazów gegraficznych w aktach synodalnych, aplikacja indeksująca INDXR),
2) integracja i krytyka danych w bazie danych (PostgreSQL, MS Access),
3) wizualizacja geograficzna w programach GIS (Quantum GIS, ESRI ArcGIS).

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zwracanie się do dr. hab. Filipa Wolańskiego (prof. UWr) z Instytutu Historycznego UWr, e-mail:  filip.wolanski@uwr.edu.pl

Prezentacja PDF 1
Prezentacja PDF 2

dr hab. Marek Słoń – historyk, doktor habilitowany nauk historycznych, profesor i zastępca dyrektora (kadencja 2016-1019) Instytutu Historii PAN, kierownik Zakładu Atlasu Historycznego w tymże instytucie. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Maison de Science de l'Homme i Fundacji Humboldta. Autor licznych artykułów i książek z zakresu historii średniowiecza, dziejów miast, geografii historycznej i edytorstwa źródeł. Redaktor "Studiów Źródłoznawczych", czasopisma "Studia Geohistorica" i powiązanej z nim platformy atlasfontium.pl. 

dr hab. Bogumił Szady – historyk, doktor habilitowany nauk historycznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Historii PAN, kierownik Pracowni Geoinformacji Historycznej KUL, zastępca kierownika Zakładu Atlasu Historycznego IHPAN. Redaktor naczelny czasopisma "Studia Geohistorica", członek Komisji Geografii Historycznej przy PTH oraz Polskiej Grupy Commission Internationale d'Histoire Ecclésiastique Comparée. Autor książek i artykułów z zakresu geografii historycznej wyznań i religii, historii kartografii i kartografii historycznej oraz historycznych systemów informacji geograficznej.

Dotychczasowe spotkania

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved

Site was built with Mobirise