Adam Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia polskiej lingwistyki kwantytatywnej

 

 
 1. : Seria: Słowiańska metryka porównawcza 1, [Slavic comparative metrics 1]
 2. : Seria: Słowiańska metryka porównawcza 2, [Slavic comparative metrics 2]
 3. Bahrenberg Gerhard, Łoboda Jan (1973): Eine raum-zeitliche Aspekte der Difussion von Innovationen. Am Beispiel der Ausbreitung des Fernsehens in Polen, Geographische Zeitschrift 61/1973, 165-194.
 4. Bajerowa Irena (1964): Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII w., [Formation of Polish literary language in the 18th century], Wrocław itd.: Ossolineum.
 5. Bajerowa Irena (1986): Polski język ogólny XIX w. Stan i ewolucja. Ortografia, fonologia z fonetyką, morfologia, [Polish general language in the 19th century. State and evolution. Spelling, phonology, phonetics and morphology], Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 6. Bajerowa Irena (1988): Frekwencja form i badanie procesów historycznojęzykowych, [Frequency of forms and historical development in language], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 41, 69-81.
 7. Bajerowa Irena (1992): Polski język ogólny XIX w. Fleksja, [Polish general language in the 19th century. Flexion], Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 8. Bajerowa Irena (2000): Polski język ogó lny XIX w. Stan i ewolucja. Tom III. Składnia, synteza, [Polish general language in the 19th century. State and evolution. Vol. 3. Syntax, synthesis], Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 9. Bajor Kazimierz (1970): Zastosowanie metod statystyki językoznawczej do analizy zasobu słownikowego podręczników języka rosyjskiego, [The use of methods of statistical linguistics in the analysis of the vocabulary in textbooks of Russian], Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 10. Bajor Kazimierz (1972): Frekwencja semantyczna najczęściej występujących rzeczowników rosyjskich, [Semantic frequency of the most frequent Russian nouns], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 89, 45-54.
 11. Balowski Mieczysław (1998): Pole semantyczne kolorów w twórczości K.K. Baczyńskiego,cz. l. Analiza statystyczno-językowa, [Semantic field of colours in K.K. Baczyński's work, Part 1, lexico-statistical analysis], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Językoznawstwo 17, 5-19.
 12. Bartkowiak Anna (1961): Zagadnienia matematycznej lingwistyki, [Problems of mathematical linguistics], Matematyka 14/4, 224-225
 13. Bartkowiak Anna (1962): O rozkładzie określeń w zdaniach opisowych Żeromskiego i Sienkiewicza, [On the distribution of complements in descriptive sentences of Żeromski and Sienkiewicz], Zastosowania Matematyki 6/3, 287-303
 14. Bartkowiak Anna (1964): O rozkładzie i kolejności zdań współrzędnych w utworach powieściowych Żeromskiego i Sienkiewicza, [On the distribution and order of hypotactic and paratactic sentences in the novels of Żeromski and Sienkiewicz], Zastosowania Matematyki 7/2, 133-154
 15. Bartkowiak Anna (1967): Matematyka i dochodzenie autorstwa, [Mathematics and the determination of authorship], Matematyka 20/3, 99-106
 16. Bartkowiak Anna, Gleichgewicht Bolesław (1962): O długości sylabicznej wyrazów w tekstach autorów polskich, [On the syllabic word length in texts by Polish authors], Zastosowania Matematyki 6/3, 309-319
 17. Bartkowiak Anna, Gleichgewicht Bolesław (1964): Zastosowania dwuparemetrowych rozkładów Fucksa do opisu długości sylabicznej wyrazów w różnych utworach prozaicznych autorów polskich, [Application of Fuchs'two-parameter distributions to the study of syllabic word-length in the works of various Polish novelists], Zastosowania Matematyki 7/4, 345-352
 18. Bartkowiak Anna, Gleichgewicht Bolesław (1965): O rozkładach długości sylabicznej wyrazów w różnych tekstach, [On the distribution of the syllabic length of words in different texts], In: Maria Renata Mayenowa, red., Poetyka i matematyka, Poetics and mathematics, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 164-172
 19. Bartkowiak Anna, Zubrzycka Lucyna (1963): O Polskich badaniach języka przy użyciu metod statystycznych, [On Polish linguistic studies using mathematical methods], Wiadomości Matematyczne 7/1, 87-97
 20. Bartmiński Jerzy (1973): O języku folkloru, [On the language of folklore], Wrocław itd.: Ossolineum
 21. Bartmiński Jerzy (1973): Czy język polski staje się językiem pozycyjnym?, [Is Polish becoming a positional language?], Język Polski 53, 81-95
 22. Bartmiński Jerzy (1976): Oralność tekstu pieśni ludowej w świetle statystyki leksykalnej, [The orality of folk-song texts in the light of lexical statistics], In: Jerzy Bartmiński, red., Semantyka tekstu i języka [Semantics of text and language], Wrocław itd.: Ossolineum, 175-201
 23. Bartmiński Jerzy (1988): Kryteria ilościowe w badaniu stereotypów językowych, [Language criteria in the research of language stereotypes], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 41, 91-104
 24. Bartnicka Barbara, Rybicka Halina (1984): Analiza statystycznych form stopniowania opisowego w języku polskim, czeskim i słowackim, [Analysis of statistical forms of descriptive gradation in Polish, Czech and Slovak], In: Hanna Orzechowska, red., Zagadnienia kategorii stopnia w językach słowiańskich, Questions of gradation/comparison in Slavic languages, 4. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 137-150
 25. Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1927): Ilościowość w myśleniu językowym, [Quantity as a dimension of thought about language], In: Symbolae Grammaticae in honorem Ioannis, Jan Rozwadowski v.1, Festschrift. Cracoviae: Gebethner & Wolff, 3-18.
 26. Bellert Irena (1971): O pewnym warunku spójności tekstu, [On a certain condition of text coherence], In: Maria Renata Mayenowa, 1971, red., O spójności tekstu [On text coherence], Wrocław itd.: Ossolineum, 47-76
 27. Bień Janusz S. (1976): O modeli estestvennogo jazyka, osnovannoj na ponjatii peremennych okruženij, Prague Bulletin of mathematical linguistics 26, 41-50
 28. Bień Janusz S. (1983): Z problemów maszynowego przetwarzania tekstów polskich. Zmodyfikowana notacja Tokarskiego, [Some problems of machine processing of Polish texts. Modified Tokarski's notation.], Poradnik Językowy 73, 1983, 488-491
 29. Bień Janusz S. (1996): Komputerowa weryfikacja formalnej gramatyki Świdzińskiego, [Computer verification of the formal Świdziński grammar], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 52, 147-164
 30. Bień Janusz S., Woliński Marcin (2003): Wzbogacony korpus „Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej”, [Extended corpus of the "Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej"], In: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Romuald Huszcza, red., Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor [Linguistic studies offered to Jadwiga Sambor], Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 6-10
 31. Boduen de Kurtene I.A. (1963): Količestvennost'v jazykovom myslenii, [Quantity as a dimension of thought about language], In: Boduen de Kurtene I.A. Izbrannye trudy po obščemu jazykoznaniju t.2, Selected writings on general linguistics, v.2, Moskva: Akademija Nauk, 311-324
 32. Bolc Leonard (1973): Zastosowanie maszyn matematycznych do badań nad językiem naturalnym, [Application of mathematical machines in the research on natural language], Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
 33. Budzyk Kazimierz (1959): Lingwistyka statystyczna a zadania wiedzy o stylu i wierszu, [Statistical linguistics and the goals of style and verse study], Przegląd Humanistyczny 1, 31-40
 34. Bułczyńska Katarzyna, Zgółkowa Halina (1987): Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym. Listy frekwencyjne, [Vocabulary of children at the pre-school age. Frequency lists], Poznań: Wydawnictwo UAM
 35. Caliński Tadeusz, Jassem Wiktor, Kaczmarek Z. (1970): Investigation of vowel formant frequencies as personal voice charakteristics by mans of multivariate analysis of variance., Speech Analysis and Synthesis 2, 7-39
 36. Červenka Miroslav, Pszczołowska Lucylla, Urbańska Dorota (red.), (1995): Europejskie wzorce metryczne w literaturach słowiańskich, [European metrical patterns in Slavic literatures], Wrocław etc.: Ossolineum
 37. Cockiewicz Wacław, Śliwiński Władysław (1982): O pewnej metodzie badań ilościowych frazeologii współczesnej polszczyzny mówionej w telewizji, [On a method of quantitative research in phraseology of modern Polish spoken in the television], In: Andrzej Maria Lewicki, red., Stałość i zmienność związków frazeologicznych [Stability and variation of phraseological relations], Lublin: Wydawnictwo UMCS, 137-162
 38. Cockiewicz Wacław, Śliwiński Władysław (1985): Sposoby wydzielania podstawowej jednostki składniowej dla list frekwencyjnych telewizyjnej polszczyzny mówionej, [Methods of discrimination of the basic syntactical unit in Polish spoken in the television], In: Zofia Kurzowa, red., Badania nad językiem telewizji polskiej: studia metodologiczne i opisowe [Research on Polish television language: methodological and descriptive studies], Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji, 96-116
 39. Czapkiewicz Adam (1965), [The hypothetical standard-length of words in Arabic and its realization in the vocabulary.], Folia Orientalia 7, 309-313
 40. Czaplejewicz Eugeniusz (1965): Matematická poetika a studium poezie, [Mathematical poetics and the study of poetry], Česká literatura 13, 1965, 419-427
 41. Czaplejewicz Eugeniusz (1966): O matematycznym modelowaniu w poetyce, [On the mathematical modelling in the study of poetry], Ruch Literacki 7/2, 1966, 65-80
 42. Czaplejewicz Eugeniusz (1966): Poetyka matematyczna a badanie poezji, [Mathematical poetics and the study of poetry], In: Eugeniusz Czaplejewicz, red., Wiersz i poezja [Verse and poetry], Wrocław itd.: Ossolineum, 81-94
 43. Czekanowski Jan (1913): Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii, [An outline of statistical methods applied in anthropology], Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
 44. Czekanowski Jan (1927): Z badań nad zróżniczkowaniem morfologicznym dialektów polskich, [From the research on the morphological differentiation of Polish dialects], In: Prace polonistyczne 12, tom ofiarowany Janowi Łosiowi,
 45. Czekanowski Jan (1941): Polska synteza slawistyczna w perspektywie ilościowej, [Polish Slavic synthesis in a quantitative perspective], Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, Seria II, t.XLVI, nr 2b.d
 46. Dawid Jan Władysław (1886): O zarazie moralnej: studyum psychologiczno-społeczne, [On the moral pest: psycho-social study], Warszawa: A. Gruszecki
 47. Dębowski Łukasz (2001): A Revision of Coding Theory for Learning from Language., In: Proceedings of Formal Grammar/Mathematics of Language Conference, Helsinki, 10-12 Aug 2001 oraz Electronic Notes in Theoretical Computer Science 53, 2001
 48. Dębowski Łukasz (2001): Quantitative Considerations on Finding the Shortest Descriptions for Meaningful Symbolic Sequences., Warszawa, seria IPI PAN Reports 924, Feb 2001
 49. Dębowski Łukasz (2001): Tagowanie i dezambiguacja morfosyntaktyczna. Przegląd metod i oprogramowania, [Tagging and morphosyntatic desambiguation. A review of methods and software], Warszawa, seria IPI PAN Reports 934, Nov 2001
 50. Dębowski Łukasz (2004): Entropic Subextensivity in Language and Learning., In: Murray Gell-Mann, Constantino Tsallis, eds., Nonextensive Entropy - Interdisciplinary Applications. Oxford etc.: Oxford University Press, 335-346
 51. Dobrogowska Katarzyna (1978): Badanie zależności między akcentem a intonacją w mowie nieemocjonalnej, [Research on the relationship between pitch and intonation in non-emotional speech], Lingua Posnaniensis 21, 65-76
 52. Dobrzyńska Teresa (1976): Tempo jako wykładnik spójności w tekście mówionym, [Pace as an expresssion of cohesion in a spoken text], In: Maria Renata Mayenowa, red., Semantyka tekstu i języka [Semantics of text and language], Wrocław itd.: Ossolineum, 129-144
 53. Doroszewski Witold (1954): Słowotwórstwo a geografia lingwistyczna, [Word formation and language geography], Poradnik Językowy 5, 1954
 54. Doroszewski Witold (1933): Wstęp., In: Józef Tarnacki, Kwestjonariusz do badań słownictwa ludowego w zakresie kultury materjalnej [Questionnaire for the research on the vocabulary concerning material culture], Warszawa: Nakładem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 3-6
 55. Doroszewski Witold (1934): Mowa mieszkańców wsi Staroźreby, [The dialect of the inhabitants of the Staroźreby village], Prace Filologiczne 16, 249-278
 56. Doroszewski Witold (1935), [Pour une représentation statistique des isoglosses.], Bulletin de la Société Linguistique de Paris 36, 28-42
 57. Doroszewski Witold (1962): O statystyczne przedstawienie izoglos, [On the statistical representation of isoglosses], In: Witold Doroszewski, Studia i szkice językoznawcze [Language studies and essays], Warszawa: PWN, 380-392
 58. Dutkiewicz L. (1969): Polskie diady spółgłoskowe typu TS i ST, [Polish consonant pairs of the type: TS and ST], Warszawa: Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 59. Działówna J., Korzeniówna H., Ziegler E. (1952): Mapowanie faktów fonetycznych, [Mapping of phonetical facts], Poradnik Językowy 9, 1952, 14-23
 60. Dziurnikowski A. (1976): Cyfrowa analiza i synteza mowy, [Digital speech analysis and synthesis], Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych 12, 285-287
 61. Ehrlich Joanna (1973): Dispersion of potentially distinctive features in contemporary Polish, Biuletyn Fonograficzny 14, 3-17
 62. Ekiert Teresa, Seidler Jerzy (1961): Badanie struktury słów języka polskiego, [The study of word-structure in Polish], Warszawa: Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
 63. Fleischer Michael (1992): Das lyrische Werk von Tadeusz Peiper. Analyse und Konkordanzwörterbuch, München: Sagner
 64. Fontański Henryk (1972): Ponjatija i metody matematičeskoj statistik i teorii issledovanii razmerov predloženij, [Notions and methods of mathematical statistics and of the utterance length theory], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu 9, 41-45
 65. Giełwanowska Grażyna, Podobińska Anna (1977): Charakterystyka kategorialna stylu komentarza telewizyjnego, na materiale sportowym),, [Categorial features of style of a television report, on the example of sport material)], Językoznawca 28-29, 1977, 74-88
 66. Gruszczyński Włodzimierz (1987): Fleksja rzeczowników pospolitych we współczesnej polszczyźnie pisanej na materiale Słownika Języka Polskiego PAN pod red. W. Doroszewskiego, [Flexion of Polish common nouns. Based on the Słownik Języka Polskiego PAN by W. Doroszewski], Wrocław itd.: Ossolineum
 67. Grygo Jolanta, Kwiecińska Jolanta, Pitucha Elżbieta, Prażnowska Bernarda, Teterycz Małgorzata (1980): Stereotypy językowe nazw ludzi w polszczyźnie potocznej, [Language stereotypes of humans in present-day Polish], Zeszyty Językoznawcze b.n., 1980, 63-84
 68. Grzesiak Romuald (1967): Częstotliwość występowania sufiksów rzeczownikowych i przymiotnikowych w różnych odmianach współczesnej polszczyzny, [Frequency of occurrence of nominal and adjectival suffixes in various styles of present-day Polish], Językoznawca 16-17, 1967, 107-114
 69. Hammerl Rolf (1987): Untersuchungen zur mathematischen Beschreibung des Martingesetzes der Abstraktionsebeden, Glottometrika 8, 113-129
 70. Hammerl Rolf (1989): Cztery etapy rozwoju lingwistyki kwantytatywnej, [Four stages of the development of quantitative linguistics], In: Władysław Lubaś, red., Wokół współczesnego języka polskiego II. Studia Leksykograficzne 3, Wrocław etc.: Ossolineum, 115-126
 71. Hammerl Rolf (1989): Metoda wyodrębniania słownika minimum, na materiale „Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej”, [Method of selecting a minimum dictionary, on the material of the “Frequency dictionary of contemporary Polish”),], Poradnik Językowy , 1989, 614-628
 72. Hammerl Rolf (1990): Überprüfung einer Hypothese zur Kompositabildung. An polnischen Sprachmaterial, Glottometrika 12, 73-83
 73. Hammerl Rolf (1991): Untersuchungen zur Struktur der Lexik. Aufbau eines lexikalischen Basismodells, Trier: Wissenschaftlicher Verlag
 74. Hammerl Rolf, May Jarosław (1989): Ein Beitrag zu Kőhlers Modell der sprachlichen Selbstregulation, Glottometrika 10, 1-31
 75. Hammerl Rolf, Sambor Jadwiga (1989): Vergleich der Längenverteilungen von Lexemen nach der Silbenzahl. Im Lexikon und im Textwőrterbuch, Glottometrika 10, 198-204
 76. Hammerl Rolf, Sambor Jadwiga (1990): Statystyka dla językoznawców, [Statistics for linguists], Warszawa: PWN
 77. Hammerl Rolf, Sambor Jadwiga (1991): Undersuchungen zur Verteilung der Bedeutengen der polyfunktionalen polnischen Präposition "w" im Text, In: Ursula Rothe, ed., Diversification processes in language. Hagen: Rottmann Medienverlag, 127-137
 78. Hammerl Rolf, Sambor Jadwiga (1993): O statystycznych prawach językowych, [On statistical language laws], Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne
 79. Hammerl Rolf, Sambor Jadwiga (1993): Synergetic Studies in Polish, In: Reinhard Köhler, Burghard Rieger, eds., Contributions to Quantitative Linguistics. Dodrecht itd.: Kluwer Academic Publishers, 331-359
 80. Hrabák Josef (1971): Polski ośmiozgłoskowiec średniowieczny, [Polish eight-syllable medieval verse], In: Josef Hrabák, Polyglotta. Brno: Universita J.E. Purkyne, 64-72
 81. Imiołczyk Janusz (1987): Prawdopodobieństwo subiektywne wyrazów. Podstawowy słownik frekwencyjny języka polskiego, [Subjective probability of words. Basic frequency dictionary of Polish], Warszawa, Poznań: PWN
 82. Jassem Wiktor (1958): Energy-frequency distribution in Polish speech, Bulletin de la société des amis des sciences et de lettres de Poznań / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 111-117
 83. Jassem Wiktor (1966): The Distinctive Features and the Entropy of the Polish Phoneme System, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego ....., 87-108
 84. Jassem Wiktor (1970): Fonetyczno-akustyczne założenia rozpoznawania form, [Phonetic-acoustical bases for the automatic recognition of phonemes], Warszawa: Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
 85. Jassem Wiktor (1971): Pitch and compass of the speaking voice, Journal of the International Phonetic Association 1/, 59-68
 86. Jassem Wiktor (1973): Podstawy fonetyki akustycznej, [Introduction to acoustic phonetics], Warszawa: PWN
 87. Jassem Wiktor (1974): Mowa a nauka o łączności, [Speech and communication science], Warszawa: PWN
 88. Jassem Wiktor (1977): Założenia ogólnego modelu rozpoznawania mowy, [Preliminary assumptions of a general model of speech recognition], Warszawa: Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 68
 89. Jassem Wiktor (1980): Extraction of Phonemic information from the speech signal using statistical discriminant functions, In: Wolfgang U. Dressler, Oskar E. Pfeiffer, John R. Rennison, eds., Phonologica 1980. Akten der 4. Internationalen Phonologie-Tagung, Wien, 29, 6.-2.7. Innsbruck: Institut Für Sprachwissenschaft, 223-229
 90. Jassem Wiktor (1983): Computer-aided classification of English monophthongs, In: Peter Winkler, ed., Investigations of the speech process. Bochum: Brockmeyer 1-28
 91. Jassem Wiktor, Czajka Stanisław (1973): Statistical distribution of short-term Fo distriburions as personal voice features, Speech Analysis and Synthesis 3, 209-225
 92. Jassem Wiktor, Czajka Stanisław (1973): The effect of consonant articulation and intonation on fundamental frequency, Speech Analysis and Synthesis 3, 121-134
 93. Jassem Wiktor, Dyszkowski A., Szybista Danuta (1976): Semi-automatic classification and identification of vowels in typical pharases, Speech Analysis and Synthesis 4, 135-145
 94. Jassem Wiktor, Gembiak Danuta (1980): Subiektywne prawdopodobieństwo wyrazów polskich, [Subjective probability of Polish words], Warszawa, Poznań: PWN
 95. Jassem Wiktor, Krzyńko M., Dyszkowski Adam (1976): Identification of isolated Polish vowels, Speech Analysis and Synthesis 4, 107-133
 96. Jassem Wiktor, Kudel-Dobrogowska K. (1974): Inwarianty w przebiegach parametru Fo, [Invariants of the Fo parameter], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 32, 159-171
 97. Jassem Wiktor, Łobacz Piotra (1995): Multidimensional scaling and its Applications in a Perceptual Analysis of Polish Consonants, Journal of Quantitative Linguistics 2/2, 105-124
 98. Jassem Wiktor, Morton John (1968): The perception of stress in synthetic speech-like stimuli by Polish listeners, Speech Analysis and Synthesis 1, 289-308
 99. Jassem Wiktor, Steffen-Batóg Maria, Czajka S. (1973): Statistical charactristics of short-term Fo distributions as personal voice features, Speech Analysis and Synthesis 3, 209-225
 100. Jassem Wiktor, Szybista Danuta (1975): Subiektywne prawdopodobieństwo wyrazów polskich, [Subjective probability of Polish words], Warszawa, Poznań: PWN
 101. Jurkowski Marian (1973): Częstotliwość form stopnia wyższego i najwyższego przymiotników i przysłówków w polskich tekstach publicystycznych, [Frequency of comparative and superlative form of adjectives and adverbs in Polish journalistic texts], Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 15, 59-82
 102. Kamińska Irena (1978): Bibliography of quantitative linguistics in Poland, Glottometrika 1, 198-219
 103. Kamińska Irena (1987): Wyrazy gramatyczne w pięciu stylach polszczyzny pisanej, analiza statystyczna, [Function words in five styles of written Polish, statistical analysis], Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 15, 59-82
 104. Kamińska Irena (1988): Części mowy w słowniku i tekście pięciu stylów funkcjonalnych polszczyzny pisanej na materiale słownika frekwencyjnego, [Parts of speech in the vocabulary and in texts of five functional styles of written Polish, on the material of a frequency dictionary], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 41, 127-136
 105. Kamińska-Szmaj Irena (1989): Charakterystyka statystyczno-stylistyczna części mowy, [Stylo-statistical description of parts of speech], Polonica 14, 87-120
 106. Kamińska-Szmaj Irena (1990): Różnice leksykalne między stylami funkcjonalnymi polszczyzny pisanej. Analiza statystyczna na materiale słownika frekwencyjnego, [Lexical differences between functional styles of written Polish. Statistical analysis based on the data from the frequencydictionary], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 107. Klemensiewicz Z. (1961): Jak charakteryzować język osobniczy?, In: W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa
 108. Klemensiewicz-Bajerowa Irena (1951): Wyrazy złożone nowej polszczyzny kulturalnej, [Compound words in the new cultivated Polish], Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 109. Klonecki Witold (1971): On identifiability of mixture: on composed Poisson distributions, Zastosowania Matematyki 12/3, 259-271
 110. Kniagininowa Maria (1962): Próba zastosowania metod statystycznych w badaniach stylistyczno-składniowych, [An attempt at an application of statistical methods in stylo-syntactical research], Język Polski 42, 92-118
 111. Kniagininowa Maria, Pisarek Walery (1966): Język wiadomości prasowych, [The language of press news], Kraków: Prasa
 112. Knowles Francis Edward (1980): The quantitative syntagmatic analysis of the Russian and the Polish phonological systems, In: Antonio Zampolli, Nicoletta Calzolari, eds., Computational and mathematical linguistics. Proceedings of the International Conference On Computational Linguistics, Pisa, 27.8. to 1.9.1973.1. Firenze, 79-81
 113. Knowles Francis Edward (1981): A word-frequency dictionary of Polish journalistic texts, Birmingham: University of Aston, Department of Modern Languages
 114. Kopczyńska Zdzisława, Mayenowa Maria Renata (1968): O niektórych cechach struktury głoskowej tekstów wierszowanych, [On some features of the sound structure of versified texts], In: Maria Renata Mayenowa, red., Prace z poetyki [Studies in poetics], Wrocław itd.: Ossolineum, 9-17
 115. Kopczyńska Zdzisława, Pszczołowska Lucylla (1959): Użyteczność metod statystycznych w leksykografii, stylistyce i wersyfikacji, [The applicability of statistical methods in lexicography, stylistics, and versification], Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN 3/1,104-107
 116. Kopczyńska Zdzisława, Pszczołowska Lucylla (1963): O wierszu romantycznym, [On romantic verse], Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy
 117. Kopczyńska Zdzisława, Pszczołowska Lucylla (1967): O dwóch typach ośmiozgłoskowca, [On two types of octonary verse], Pamiętnik Literacki 58/4, 459-462
 118. Kopczyńska Zdzisława, Pszczołowska Lucylla (1968): Z zagadnień struktury językowej polskiego sylabowca, [Selected problems of the linguistic structure of Polish syllabic verse], Pamiętnik Literacki 59/2, 183-193
 119. Kopczyńska Zdzisława, Pszczołowska Lucylla, (red.) (1978): Słownik rytmiczny i sposoby jego wykorzystania. Tom poświęcony 7. Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, Zagrzeb 1978., [Dictionary of rhythms and its applications. The volume devoted to the 7th International Congress of Slavists, Zagreb 1978], Wrocław etc.: Ossolineum
 120. Kopczyńska Zdzisława, Pszczołowska Lucylla, (red.) (1984): Organizacja składniowa, [Syntactical structure], Wrocław etc.: Ossolineum
 121. Korczakowska Monika (2001): Polskie korpusy tekstów, [Polish text corpora], Prace Językoznawcze 3, 65-75., Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 122. Kosiel Urszula (1970): Statystyczne badanie cech osobniczych głosu w średnim rozkładzie energii w widmie mowy polskiej. 1, [A statistical study of individual voice features in the mean energy distribution in the spectrum of Polish], Archiwum Akustyki 5/2, 205-229
 123. Kosiel Urszula (1970): Statystyczne badanie cech osobniczych głosu w średnim rozkładzie energii w widmie mowy polskiej. 2, [A statistical study of individual voice features in the mean energy distribution in the spectrum of Polish], Archiwum Akustyki 7/2, 85-104
 124. Krążyńska Zdzisława (1976): Opis statystyczny kategorii gramatycznej osoby w polskich tekstach drukowanych XVII wieku, [A statistical description of the grammatical category of person in printed Polish 17th century texts], Studia Polonistyczne 3, 57-68
 125. Kreja Bogusław (1971): O współczesnej poezji językoznawczo, [Modern poetry in linguistic perspective], Język Polski 51, 244-248
 126. Kudela Katarzyna (1969): Synteza mowy i jej zastosowanie językoznawcze, [Speech synthesis and its application in linguistics], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 27, 199-215
 127. Kulka Bronisława (1977): Możliwości zastosowania metod statystycznych w nauczaniu języka polskiego, [Possibilities for the application of statistical methods to the teaching of Polish], Poradnik Językowy 4, 1977, 173-182
 128. Kuraszkiewicz Władysław (1958): Statystyczne badanie słownictwa polskich tekstów XVI w., [A statistical study of the vocabulary of Polish texts of the sixteenth century], In: Z polskich studiów slawistycznych. Prace językoznawcze i etnogenetyczne na 4. Międzynarodowy Kongres Slawistów w Moskwie, 1958. Warszawa: PWN, 240-257
 129. Kuraszkiewicz Władysław (1960): Szkice o języku Mikołaja Reja, [Notes on the language of Mikołaj Rej], In: Maria Renata Mayenowa, red., Odrodzenie w Polsce. Materialy sesji naukowej PAN, 25-30 października 1953 roku. Tom.3, cz.1 Historia języka, [Renaissance in Poland. Proceedings from the scientific session PAN, 25-30 October 1953. Vol.3 Part.1, History of language] Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 170-180
 130. Kuraszkiewicz Władysław (1960): Étude de la paternité des textes anonymes d'après la méthode de la statistique linguistique, Poetics [Poetyka, Poétika] 1, 1960, 625-633
 131. Kuraszkiewicz Władysław (1963): La richesse du vocabulaire dans quelques grands textes polonais en vers, Wrocław itd.: Ossolineum
 132. Kuraszkiewicz Władysław (1965): Opracowanie językowe „Postylli” Reja, [Linguistic study of Rej's “Postylla”], In: Mikołaj Rej, Postylla, Vol. I. Wrocław itd.: Ossolineum
 133. Kuraszkiewicz Władysław (1966): Uwagi o statystyce w „Słowniku”, [Remarks on the statistics of the “Słownik”], In: Słownik polszczyzny XVI w., Vol. 1. Wrocław itd.: Ossolineum, 1966, XIV-XXV
 134. Kuraszkiewicz Władysław (1973): Obfitość słownictwa w kilku dużych tekstach polskich, [The richness of vocabulary in some voluminous Polish texts], Studia Polonistyczne 1, 45-63
 135. Kuraszkiewicz Władysław (1975): Częstotliwość wyrazów w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza i w „Wizerunku” Mikołaja Reja, [Word frequency in Adam Mickiewicz's “Pan Tadeusz” and in Mikołaj Rej's “Wizerunek”], Studia Polonistyczne 2, 71-95
 136. Kuraszkiewicz Władysław, Łukaszewicz Józef (1951): Ilość różnych wyrazów w zależności od długości tekstu, [The frequency of different words as a function of text length], Pamiętnik Literacki 42/1, 168-182
 137. Kurcz Ida (1973): Założenia ogólne frekwencyjnych badań nad słownictwem i cele, którym te badania służą, [The general assumptions of frequency studies of vocabulary and its aims], Przegląd Pedagogiczny 1-2, 65-75
 138. Kurcz Ida, Lewicki Andrzej, Sambor Jadwiga, Szafran Krzysztof, Woronczak Jerzy (1990): Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej, [Frequency Dictionary of Contemporary Polish], Kraków: PAN, Instytut Języka Polskiego
 139. Kurcz Ida, Lewicki Andrzej, Sambor Jadwiga, Woronczak Jerzy (1974): Słownictwo współczesnego języka polskiego. Listy frekwencyjne t.1, cz.1-2. Teksty popularnonaukowe, [The vocabulary of present-day Polish. Frequency lists. Vol.1, Parts 1-2. Popularising scientific texts], Warszawa: PAN
 140. Kurcz Ida, Lewicki Andrzej, Sambor Jadwiga, Woronczak Jerzy (1974): Słownictwo współczesnego języka polskiego. Listy frekwencyjne t.2, cz.1-2. Drobne wiadomości prasowe, [The vocabulary of present-day Polish. Frequency lists. Vol.2, Parts 1-2. Short press reports], Warszawa: PAN
 141. Kurcz Ida, Lewicki Andrzej, Sambor Jadwiga, Woronczak Jerzy (1977): Słownictwo współczesnego języka polskiego. Listy frekwencyjne t.5. Dramat artystyczny, [The vocabulary of present-day Polish. Frequency lists. Vol.5. Drama], Warszawa: PAN
 142. Kurcz Ida, Sambor Jadwiga, Woronczak Jerzy (1976): Słownictwo współczesnego języka polskiego. Listy frekwencyjne t.4, cz.1-3. Proza artystyczna, [The vocabulary of present-day Polish. Frequency lists. Vol.4, Parts 1-3. Novelistic prose], Warszawa: PAN
 143. Lehr-Spławiński Piotr (1987): O tzw. kierunku matematycznym w polskich i obcych badaniach nad literaturą w 2 połowie XIX i początkach XX wieku oraz jego odleglejszych antecedensach, [On the so called mathematical direction in Polish and international literary studies in the 2nd half of the 19th century and at the beginning of the 20th century and its more distant predecessors], In: Henryk Markiewicz, Gabriela Matuszek, red., Z dziejów polskiej nauki o literaturze: materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej w 200 rocznicę powstania Katedry Literatury w Szkole Głównej Koronnej, 22-24 listopada 1982 [From the history of Polish literary science. Proceedings of the Conference organised by the Institute of Polish Philology to celebrate the 200th anniversary of the creation of the Chair of Literature at the Szkoła Główna Koronna, 22-24 November 1982], 97-116
 144. Lewicki Andrzej (1961): Eaton H.S. An English-French-German-Spanish word frequency dictionary. 2. ed. New York., Recenzja / Review, Poradnik Językowy ....., 1961, 238-242
 145. Lewicki Andrzej, Masłowski Władysław, Sambor Jadwiga, Woronczak Jerzy (1971): Słownictwo współczesnej publicystyki polskiej, [The vocabulary of present-day Polish journalistic prose], Warszawa: PAN
 146. Lewicki Andrzej, Masłowski Władysław, Sambor Jadwiga, Woronczak Jerzy (1975): Słownictwo współczesnego języka polskiego. Listy frekwencyjne t.3, cz.1-2. Publicystyka, [The vocabulary of present-day Polish. Frequency lists. Vol.3, Parts 1-2. Journalistic prose], Warszawa: PAN
 147. Lewicki Andrzej, Sambor Jadwiga (1969): Projekt słownika frekwencyjnego współczesnego języka polskiego, [The present-day Polish frequency dictionary project], Sprawozdania PAN 12/4, 90-103
 148. Lewicki Zbigniew (1987): Rudolf Clausius i Herman Melville - entropia jako pojęcie literackie, [Rudolf Clausius and Herman Melville - entropy as a literary notion], In: Andrzej Bogusławski, Bożenna Bojar, red.: Od kodu do kodu. Prace ofiarowane profesorowi Olgierdowi Adrianowi Wojtasiewiczowi na 70-lecie jego urodzin [From code to code. Papers offered to professor Olgierd Adrian Wojtasiewicz on his 70th birthday], Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 279-286
 149. Lutosławski Wincenty (1885): Über das phonetische Element in der Poesie, Archiwum PAU, Kraków, rękopis oprawiony datowany na 10-17 sierpnia 1885 [Bound manuscript, dated August 10-17, 1885], sygnatura K-III-155/1
 150. Lutosławski Wincenty (1887): Über das phonetische Element in der Poesie, Zeitschrift fuer Voelkerpsychologie und Sprachwissenschaft 2/172, 215-220
 151. Lutosławski Wincenty (1887): Über die Konstanz des phonetischen Charakters, Internationale Zeitschrift füer Allgemeine Sprachwissenschaft 2, 393
 152. Lutosławski Wincenty (1896): Sur une nouvelle méthode pour déterminer la chronologie des dialogues de Platon, Mémoire lu le 16 mai 1896 à l'Institut de France, Paris: H. Welter
 153. Lutosławski Wincenty (1897): The origin and growth of Plato's logic, London, New York, Bombay: Longmans, Green and Co
 154. Lutosławski Wincenty (1897): On stylometry. Abstract of a paper read at the Oxford Philological Society on May 21st by Dr. W. Lutosławski, of Drozdowo, near Lomza, Poland, Classical Review 11, 284-286
 155. Lutosławski Wincenty (1898): Principes de stylométrie, Revue des études grécques 41, 61-81
 156. Lutosławski Wincenty (1946): Warunki stosowania stylometrii, streszczenie wystąpienia, [Conditions of application of stylometry, résumé of a lecture], Sprawozdania PAU, t. XLVII, nr 7, 241-242
 157. Łobacz Piotra (1971): Entropia oraz parametry akustyczne jako kryteria interpretacji fonematycznej, [Entropy and acoustical parameters as criteria for phonemic interpretation], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 29, 77-93
 158. Łobacz Piotra (1971): The effect of speech tempo on the courses of vowel formants, Speech Analysis and Synthesis 2, 71-94
 159. Łobacz Piotra (1973): A pilot study of phoneme prediction in running Polish speech, Speech Analysis and Synthesis 3, 75-83
 160. Łobacz Piotra (1973): Non-unique phonemic interpretation of the Polish speech-sounds, Speech Analysis and Synthesis 3, 53-74
 161. Łobacz Piotra (1985): Fonetyczno-leksykalne interakcje w percepcji mowy, [Phonetic-lexical interactions in speech perception], Poznań: Wydawnictwo UAM
 162. Łobacz Piotra (1995): O percepcyjnej klasyfikacji spółgłosek raz jeszcze, [On the perceptive taxonomy of consonants], In: Jerzy Pogonowski, red., Eufonia i Logos [Euphony and logos], Poznań: Wydawnictwo UAM, 171-183
 163. Łobacz Piotra, Jassem Wiktor (1974): Fonotaktyczna analiza mówionego tekstu polskiego, [Phonotactic analysis of spoken Polish], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 32, 179-197
 164. Mańczak Witold (1987): Frequenzbedingter unregelmässiger Lautwandel in den germanischen Sprachen, Wrocław itd.: Ossolineum
 165. Mańczak Witold (1988): O nieregularnym rozwoju fonetycznym spowodowanym frekwencją, [On the irregular phonetic development caused by the frequency of use], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 41, 105-111
 166. Mańczak Witold (1992): De la préhistoire des peuples indo-européens, Kraków: Universitas
 167. Mańczak Witold (1996): Problemy językoznawstwa ogólnego, [Problems of general linguistics], Wrocław itd.: Ossolineum
 168. Mańczak Witold (1959): Fréquence d'emploi des occlusives labiales dentales et vélaires, Bulletin de la Société de linguistique de Paris 54, 208-214
 169. Mańczak Witold (1959): Pojęcie ilości w języku, [The notion of quantity in language], Studia Filozoficzne 1959-60, 111-127
 170. Mańczak Witold (1965): Polska fonetyka i morfologia historyczna, [Polish historical phonetics and morphology], Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy
 171. Mańczak Witold (1966): Fréquence et analyse linguistique. Statistique et analyse linguistique, Colloque de Strasbourg, 20-22 avril 1964),. Paris 1966, 99-103
 172. Mańczak Witold (1966): La nature du supplétivisme, Linguistics 28, 82-89
 173. Mańczak Witold (1967): A propos de « l'analogie progressive », Linguistics 33, 82-86
 174. Mańczak Witold (1968): Le développement phonétique irrégulier dû à la fréquence en russe, Lingua 21, 287-293
 175. Mańczak Witold (1968): 16-wieczne wyrażenia typu “pisał jest, pisali są”, [Sixteenth century expressions of the type “pisał jest, pisali są”], Język Polski 48/4, 298-301
 176. Mańczak Witold (1968): Développement dû à la fréquence d'emploi en français et en espagnol: données numériques, Actas del XI Congreso Internacional de Lingüística y Filologia Románicas. Madryt 1968, 549-559
 177. Mańczak Witold (1969): Le développement phonétique des langues romanes et la fréquence, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 178. Mańczak Witold (1969): Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany częstością użycia w prasłowiańskim, [Irregular phonetic development caused by the frequency of use in proto-Slavonic], Slavia 38, 52-62
 179. Mańczak Witold (1970): Nieregularność w formach wyrazu “wszystek”, [The irregularity of the forms of the word “wszystek”], International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 13, l43-154
 180. Mańczak Witold (1970): Sur la théorie de catégories “marquées” et “non marquées” de Greenberg, Linguistic 59, 29-36
 181. Mańczak Witold (1970): Z zagadnień językoznawstwa ogólnego, [Some problems of general linguistics], Wrocław itd.: Ossolineum
 182. Mańczak Witold (1975): Étymologie de fr. aller, esp. andar, etc. et calcul des probabilités, Revue Roumaine de Linguistique 20, 735-739
 183. Mańczak Witold (1977): Słowiańska fonetyka historyczna a frekwencja, [Slavic historical phonetics vs frequency], Kraków: Uniwersytet Jagielloński
 184. Mańczak Witold (1980): Critères de vérité dans la linguistique, General Linguistics 20, 140-145
 185. Mańczak Witold (1982): Kamen die Goten aus Skandinavien, Indogermanischen Forschungen 87, 127-137
 186. Masłowski Władysław (1968): Zgłoski czy słowa - niech rozstrzyga statystyka, Stenograf Polski b.n., 22-23
 187. Masłowski Władysław (1970): Geografia komentarza prasowego, Biuletyn Zarządu Głównego RSW "Prasa" 136, 13-16
 188. Masłowski Władysław (1977): Frekwencja nagłosu wyrazów, Materiały Stowarzyszenia Stenografów i Maszynistek Polskich b.n., 17-32
 189. Masłowski Władysław (1979): Frekwencje wybranych grup głosek. Listy frekwencyjne grup samogłoskowych i spółgłoskowych, Zeszyty Teoretyczne Stowarzyszenia Stenografów i Maszynistek Polskich b.n., 27-63
 190. May Jarosław (1990): Kybernetische Aspekte des synergetischen Modells von R. Kőhler, Glottometrika 12, 175-177
 191. May Stanisław (1963): O pewnych właściwościach statystycznych języka polskiego, [On certain statistical characteristics of the Polish language], In: A.M. Jagłom, J.M. Jagłom, red., Prawdopodobieństwo i informacja [Probability and information], Warszawa: Książka i Wiedza, 368-372
 192. Mayenowa Maria Renata (1959): Lingwistyka matematyczna w ZSRR, [Mathematical linguistics in the Soviet Union], Nowa Kultura 24, 3-7
 193. Mayenowa Maria Renata (1965): Granice matematyzacji w opisie wiersza, [The limits of mathematization in verse description], Kultura i Społeczeństwo 2, 170-173
 194. Mayenowa Maria Renata (1965): Możliwości i niebezpieczeństwa metod matematycznych w poetyce, [Possibilities and dangers of mathematical methods in poetics], In: Maria Renata Mayenowa, red., Poetyka i matematyka [Poetics and mathematics], Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 5-20
 195. Mayenowa Maria Renata (1966): Accent pattern in Polish syllabic verse, Poetics, Poetyka, Poétika 2. Warszawa: PWN, 371-374
 196. Mayenowa Maria Renata (1967): O matematyzacji lingwistyki, [On the mathematization of linguistics], Podstawowe Problemy Współczesnej Techniki 12, 135-162
 197. Mayenowa Maria Renata, red., (1965): Poetyka i matematyka, [Poetics and mathematics], Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy
 198. Męczyński M. (1980): Funkcja stylistyczna różnych grup wielowypowiedzeniowych na przykładzie powieści Iredyńskiego pt. "Manipulacja", [Stylistic function of multiple utterances on the example of Iredyński's novel 'Manipulacja'], Zeszyty Językoznawcze b.n., 1980, 30-42
 199. Mikołajczyk Stanisław (1970): Składnia “Quo vadis” H. Sienkiewicza w ujęciu statystycznym, dla potrzeb stylistyki, [The syntax of H. Sienkiewicz's “Quo vadis” from the statistical point of view, for stylistic purposes], Język Polski 50/2, 85-97
 200. Milejkowska Halina (1970): Analiza statystyczna spółgłosek w tekście rosyjskim i polskim, [Statistical analysis of consonants in a Russian and a Polish text], Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 13, Filologia Rosyjska 3, 85-98
 201. Milewski Tadeusz (1931): Zachodnia granica pomorskiego obszaru językowego w wiekach średnich, [Western border of the Pomeranian language area in the Middle Ages], Slavia Occidentalis 10, 124-152
 202. Milewski Tadeusz (1962): Językoznawstwo matematyczne, [Mathematical linguistics], Ruch Filozoficzny 21/2, 187-188
 203. Milewski Tadeusz (1962): On the validity of glottochronology, Current Anthropology 3/2, 142
 204. Milewski Tadeusz (1962): Założenia językoznawstwa typologicznego, [Fundamentals of linguistic typology], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 21, 3-39
 205. Morawska Ludmiła (1959): Stylistyka statystyczna, na marginesie prac P. Guirauda, [Statistical stylistics, from the perspective of the works of P. Guiraud], Kwartalnik Neofilologiczny 6/1, 51-59
 206. Moszyński Leszek (1975): Język Kodeksu Zografskiego, cz.l, [The language of the Codex Zographensis, Part 1], Wrocław itd.: Ossolineum
 207. Moszyński Leszek (1990): Język Kodeksu Zografskiego, cz.2, [The language of the Codex Zographensis, Part 2], Wrocław itd.: Ossolineum
 208. Nagórko Alicja (1973): R.M. Frumkina, Prawdopodobieństwo elementów tekstu a zachowanie się języka. Recenzja / Review, Poradnik Językowy 8, 1973, 498-500
 209. Nagórko Alicja (1974): Stan i perspektywy badań ilościowych w słowotwórstwie opisowym, [The status and future of frequency studies in the description of word-formation], Poradnik Językowy 1, 1974, 1-13
 210. Nagórko Alicja (1975): Z badań nad częstościami elementów tekstowych języka polskiego dla potrzeb pisma niewidomych, [Frequency studies of Polish text elements for use in Braille], Poradnik Językowy 1, 1975, 7-13
 211. Nagórko Alicja (1984): Die Anwendung des Häufigkeitskriterium bei der Wortbildung, Glottometrika 6, 48-64
 212. Nagórko Alicja, Budzyńska Alina (1971): Formanty sufiksalne pochodzenia germańskiego i romańskiego w polszczyźnie dawnej i dzisiejszej, [German and Roman suffixes in old and contemporary Polish], Językoznawca 23-24, 1971, 5-16
 213. Nagórko-Kufel Alicja (1978): Statystyczna struktura słownictwa motywowanego, [Statistical structure of motivated vocabulary], Poradnik Językowy 3, 1978, 99-105
 214. Nagórko-Kufel Alicja (1978): Statystyczny test motywacji słowotwórczej, [Statistical test of word formative motivation], Poradnik Językowy 10, 1978, 448-457
 215. Niemiec L. i inni, red. (1976): Sortowanie tekstów przy pomocy maszyny cyfrowej "Cyber 72" dla celów badań statystycznych, słownikowych i fleksyjnych, [Text sorting by means of a Cyber 72 machine for research in statistics, lexicology and morphology], Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Językoznawcze 3, 197-209
 216. Nowakowska Maria (1975): Psychologia ilościowa z elementami naukometii: wybrane zagadnienia metodologiczne, [Quantitative psychology and elements of scientometrics: selected methodological issues], Warszawa: PWN
 217. Nowakowska Maria (1976): Towards a formal theory of dialoguered, Semiotics 17, 219-313
 218. Nowakowska Maria (1978): Some formal aspects of dynamics of dialogues, Glottometrika 1, 73-90
 219. Nowakowska Maria (1983): Quantitative psychology. Some chosen problems and new ideas, Amsterdam: North-Holland
 220. Nowicki Andrzej (1973): Ateometria - problematyka i zadania badawcze, [Ateometry - problems and research tasks], Studia Religioznawcze 8, 193-206
 221. Obrzut Maria (1973): Fonemy i grupy nagłosowe polszczyzny mówionej w ujęciu statystycznym, [Initial phonemes and groups of phonemes in spoken Polish, statistical approach], Językoznawca 26-27, 1973, 43-53
 222. Ogrodniczuk Maciej (2003): Nowa edycja wzbogaconego korpusu słownika frekwencyjnego, [New edition of the extended frequency dictionary], In: Stanisław Gajda, red., Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy [Linguistics in Poland. State of art and prospects], Opole: Polska Akademia Nauk - Komitet Językoznawstwa, Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 164-168
 223. Ogrodniczuk Maciej (2003): Rozszerzenie opisów morfologicznych w tekstach korpusu słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej, [Extension of morphological descriptions in texts of the frequency dictionary of present day Polish], In: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Romuald Huszcza, red., Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor [Linguistic studies offered to Jadwiga Sambor], Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 164-168
 224. Ostrowska Ewa (1971): O współczesnej poezji językoznawczo, [Modern poetry from a linguistic point of view], Język Polski 51, 244-248
 225. Ożdżyński Jan (1977): Cechy kategorialne stylu prasowych wiadomości sportowych, [Categorial features of sport news style], Język Polski 57, 363-375
 226. Ożdżyński Jan (1978): Organizacja kategorialna praktycznego tekstu fachowego, [Categorial organisation of a professional text], Język Polski 58, 34-42
 227. Ożdżyński Jan (1979): Mówione warianty wypowiedzi w środowisku sportowym, [Spoken variants of utterance among sportsmen], Wrocław etc.: Ossolineum
 228. Ożdżyński Jan, Treliński Gustaw (1982): Niektóre cechy wypowiedzi wykładowej. Na przykładzie wykładów z dydaktyki matematyki, [Some features of lecture register. On the example of lectures in didactics of mathematics], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie 38, b.d
 229. Pachowicz Bożena, Mikołajczak Stanisław (1967): Próba ustalenia typowych konstrukcji syntaktyczno-stylistycznych, [An attempt at a determination of typical stylo-syntactic constructions], Językoznawca 16-17, 1967, 73-91
 230. Pawłowski Adam (1994): Ein Problem der klassischen Stilforschung: die Stabilität einiger Indikatoren des Lexikonumfangs, ZET - Zeitschrift für Empirische Textforschung 1, 67-74
 231. Pawłowski Adam (1997): Time-Series Analysis in Linguistics. Application of the ARIMA Method to Some Cases of Spoken Polish, Journal of Quantitative Linguistics 4/1-3, 1997, 203-221
 232. Pawłowski Adam (1998): Séries temporelles en linguistique. Avec application à l'attribution de textes: Romain Gary et Émile Ajar, Paris: Champion
 233. Pawłowski Adam (1999): Language in the Line vs. Language in the Mass: on the Efficiency of Sequential Modelling in the Analysis of Rhythm, Journal of Quantitative Linguistics 6/1, 1999, 70-77
 234. Pawłowski Adam (1999): Metodologiczne podstawy wykorzystania słowników frekwencyjnych w badaniu językowego obrazu świata, [Methodological foundations for the use of frequency dictionaries in investigating the linguistic world image], In: Anna Pajdzińska, Piotr Krzyżanowski, red., Przeszłość w językowym obrazie świata [Past in the linguistic world image], Lublin: Wydawnictwo UMCS, 81-99
 235. Pawłowski Adam (1999): The Quantitative Approach in Cultural Anthropology: Application of Linguistic Corpora in the Analysis of Basic Color Terms, Journal of Quantitative Linguistics 6/3, 222-234
 236. Pawłowski Adam (2000): Analyse quantitative comparée de la prosodie des langues à accent fixe et à accent libre, In: Martin Rajman, J.C. Chappelier, eds., JADT 2000. Actes des 5es journées internationales d'analyse statistique des données textuelles. Lausanne: EPFL, 2000, 531-534
 237. Pawłowski Adam (2000): Leksyka w lingwistyce kwantytatywnej i formalnej - przykład badań modelowych, [Lexical elements in formal and quantitative linguistics - an example of model research], In: Marcelina Grabska, red., „Słowa, słowa, słowa ” ... w komunikacji językowej [Words, words, words in language communication], Gdańsk: b.w., 82-91
 238. Pawłowski Adam (2001): Metody kwantytatywne w sekwencyjnej analizie tekstu, [Quantitative methods in sequential text analysis], Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego
 239. Pawłowski Adam (2001): Sequential modelling of text structure and its application in linguistic typology, In: Ludmila Uhlířová, Geiza Wimmer, Gabriel Altmann, Reinhard Köhler, eds., Text as a Linguistic Paradigm: Levels, Constituents, Constructs. Festschrift in Honour of Luděk Hřebiček. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 2001, 226-237
 240. Pawłowski Adam (2002): Corpus Linguistics in the Analysis of Basic Color Terms, In: Reinhard Rapp, ed., Sprachwissenschaft auf dem Weg in das Dritte Jahrtausend / Linguistics on the Way into the New Millennium. Frankfurt am Main, Berlin etc.: Peter Lang, 2002, 755-763
 241. Pawłowski Adam (2003): Lingwistyka korpusowa - perspektywy i zagrożenia, [Corpus linguistics - prospects and threats], Polonica 22-23, 19-32
 242. Pawłowski Adam (2003): Struktura ilościowa pola leksykalnego nazw kolorów, [Quantitative structure of the lexical field of colours], Polonica 22-23, 93-116
 243. Pawłowski Adam (2003): Sequential analysis of versified texts in fixed- and free-accent languages. Example of Polish and Russian, In: Lew N. Zybatow, ed., Europa der Sprachen: Sprachkompetenz - Mehrsprachigkeit - Translation. Akten des 35. Linguistischen Kolloquiums in Innsbruck 2000. Teil II: Sprache und Kognition. Frankfurt/M. etc.: Peter Lang, 2003, 235-246
 244. Pawłowski Adam (2003): Uwagi na temat korpusu języka polskiego: reprezentatywność, aktualność, nazwa, [Remarks concerning Polish text corpus: representativity, actuality and name], In: Stanisław Gajda, red., Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy [Linguistics in Poland. State of art and prospects], Opole: Polska Akademia Nauk - Komitet Językoznawstwa, Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 162-180
 245. Pawłowski Adam (2003): O problemie atrybucji tekstu w lingwistyce kwantytatywnej, na przykładzie tekstów Romaina Gary, [On the issue of authorial attribution in quantitative linguistics. On the example of Romain Gary's writings], In: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Romuald Huszcza, red., Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor [Linguistic studies offered to Jadwiga Sambor], Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 169-190
 246. Pawłowski Adam (2004): A quantitative approach in translation studies - comparison of rhythmical patterns in Polish and Russian, Studies in Polish Linguistics 1/2004, 153-164
 247. Pawłowski Adam (2004): Multidimensional scaling in the analysis of language corpora, In: Classification: an Ubiquitous Challenge. 28th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V. Program and Collection of Abstracts. Dortmund March 9-11 2004, 170
 248. Pawłowski Adam (2004): Wincenty Lutosławski - a forgotten father of stylometry, Glottometrics 8, 83-89
 249. Pawłowski Adam (2004): Jerzy Woronczak - the founder of Polish quantitative linguistics, Glottometrics 8, 90-98
 250. Pawłowski Adam (2004): Travail de maîtrise de Wincenty Lutosławski: "Aesthetisches Studium. Ueber das phonetische Element in der Poesie". Description matérielle et analyse du contenu, Organon 33, 121-139
 251. Pawłowski Adam (2005): Chronological Analysis of Corpus Data. On the example of the Wrocław Corpus of Polish, In: From Data and Information Analysis to Knowledge Engineering. 29th Annual Conference of the German Classification Society. Program and Abstracts. Magdeburg: Otto von Guericke University, March 9-11 2005, 86
 252. Pawłowski Adam (2005): Jan Czekanowski (1882-1965), - a pioneer of multidimensional taxonomy, Glottometrics 9, 84-86
 253. Pawłowski Adam (2005): Modelling of the sequential structures in text, In: Reinhard Köhler, Gabriel Altmann, Rajmund Piotrowski, eds., Quantitative Linguistik / Quantitative Linguistics. Ein Internationales Handbuch / An International Handbook. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2005, 738-750
 254. Pawłowski Adam (2005): Prospects and Threats of Corpus Linguistics, In: Gabriel Altmann, Viktor Levickij, Valentina Perebyinis, eds., Problems of Quantitative Linguistics. Chernivtsi: Ruta, 306-322
 255. Pawłowski Adam (2006): Związki lingwistyki i matematyki z perspektywy filologicznej na przykładzie prac Jana Czekanowskiego i Jerzego Woronczaka, [Relationships of linguistics and mathematics from the philological point of view, on the example of Jan Czekanowski's and Jerzy Woronczak's works], Rozprawy Komisji Językowej WTN 33, 297-304
 256. Pawłowski Adam (2006): Wincentego Lutosławskiego "Aesthetisches Studium. Ueber das phonetische Element in der Poesie". Opis formalny i analiza merytoryczna, ["Aesthetisches Studium. Ueber das phonetische Element in der Poesie" by Wincenty Lutosławski. Formal description and content analysis], Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 51/2, 47-68
 257. Pawłowski Adam (2006): Quantitative linguistics in the study of colour terminology. A research report, In: Carole P. Biggam, Christian J. Kay, eds., Progress in Colour Studies. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 37-56
 258. Pawłowski Adam (2006): O stosowalności metod ścisłych w badaniach języka, In: Dorota Heck, Kordian Bakuła, red., Efekt motyla. Humaniści wobec teorii chaosu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 92-99
 259. Pawłowski Adam (2006): Chronological analysis of textual data from the "Wrocław Corpus of Polish", Poznań Studies in Contemporary Linguistics (PSiCL), 41, 2006, 9-29
 260. Pawłowski Adam, Eder Maciej (2001): Quantity or Stress? Sequential Analysis of Latin Prosody, Journal of Quantitative Linguistics 8/1, 81-89
 261. Pawłowski Adam, Pacewicz Artur (2004): Wincenty Lutosławski (1863-1954): Philosophe, helléniste ou fondateur sous-estimé de la stylométrie, Historiographia Linguistica 31, 2/3, 423-447
 262. Pawłowski Adam, Sambor Jadwiga (2004): Jerzy Woronczak - twórca polskiej lingwistyki kwantytatywnej, In: Irena Kamińska-Szmaj, red., Od starożytności do współczesności. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Woronczaka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 393-403
 263. Pawłowski Adam, Sambor Jadwiga (2005): Quantitative linguistics in Poland, In: Reinhard Köhler, Gabriel Altmann, Rajmund Piotrowski, eds., Quantitative Linguistik / Quantitative Linguistics. Ein Internationales Handbuch / An International Handbook. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2005, 115-130
 264. Pindlowa Wanda (1994): Infometria w nauce o informacji, [Infometry in information science], Kraków: Universitas
 265. Piotrowski Jan (1999): Ilościowy udział rzeczowników rodzimych i zapożyczonych z języka niemieckiego w gwarowych tekstach słowińskich, [Percentage of Polish and borrowed nouns in Slovine folk texts], Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 25, 11-32
 266. Piotrowski Tadeusz (1994): Z zagadnień leksykografii, [Selected issues of lexicography], .Warszawa: PWN
 267. Pisarek Walery (1969): Słownictwo oceniajce w recenzjach, [Evaluative in reviews vocabulary], Zeszyty Prasoznawcze 1, 30-44
 268. Pisarek Walery (1969): O słownictwie reportażu – banalnie i niebanalnie, [On reports vocabulary in a trivial and non-trivial way], Zeszyty Prasoznawcze 2, 27-40
 269. Pisarek Walery (1969): Jak mierzyć zrozumiałość tekstu?, [How to measure text ineligibility?], Zeszyty Prasoznawcze 4, 35-48
 270. Pisarek Walery (1969): Rzeczowniki w reportażach i wiadomościach prasowych, [Nouns in press reports], Język Polski 49/1, 37-43
 271. Pisarek Walery (1971): Mierzenie stylistycznej i emotywnej wartości słownictwa, [Measurement of the stylistic and emotive value of vocabulary], Zeszyty Prasoznawcze 12/2, 37-46
 272. Pisarek Walery (1972): Frekwencja wyrazów w prasie. Wiadomości - komentarze - reportaże, [Word frequency in the Polish press. News - Commentaries - Reports], Kraków: OBP RSW Prasa
 273. Pisarek Walery (1983): „Reality” East and West, In: H. Davis, P. Walton, eds., Language, Image, Media. Oxford: Blackwell, 156-165
 274. Pisarek Walery (2000): Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność: lata dziewięćdziesiąte, [Polish flag-words and their audience: the nineties], Zeszyty Prasoznawcze 43/3-4, 37-46
 275. Plucińska A. (1978): Interdependencies between the fundamental frequency and the intensity levels in Polish colloquial speech., Lingua Posnaniensis 21, 77-89
 276. Pomianowska Wanda (1952): Ewolucja języka w świetle faktów gwarowych, [The evolution of language in the light of dialectal facts], Poradnik Językowy 9, 1952, 6-14
 277. Poniatowski Zygmunt (1965): Z badań statystycznych nad Nowym Testamentem, [Statistical studies of the New Testament], Euhemer 4, 13-27
 278. Poniatowski Zygmunt (1970): Analiza statystyczna ewangelicznego opisu Pasji Jezusa, [A statistical analysis of the description of Christ's Passion in the Gospels], Studia Religioznawcze 3, 71-79
 279. Poniatowski Zygmunt (1970): Logos Prologu Ewangelii Janowej, [Logos of the prologue of St. John's Gospel], Warszawa: PWN
 280. Poniatowski Zygmunt (1971): Nowy Testament w świetle statystyki językowej, [The New Testament in the light of statistical linguistics], Wrocław itd.:Ossolineum
 281. Poniatowski Zygmunt, Ćwiek K. (1975): Analiza statystyczna leksyki głównych prac W.I. Lenina o religii., Studia Religioznawcze 10, 62-72
 282. Przybycin Aniela (1969): Próba statystycznej analizy szyku zdań, [An attempt at a statistical analysis of sentence order], Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1, 77-90
 283. Pszczołowska Lucylla (1963): Zagadnienie składni w utworze wierszowym, [Questions of syntax in a versified text], Pamiętnik Literacki 54/2, 479-490
 284. Pszczołowska Lucylla (1965): Wiersz - styl - dialog. Wokół dwóch redakcji “Warszawianki”, [Verse - style - dialogue. On two editions of the “Warszawianka” song], Pamiętnik Literacki 56/4, 439-464
 285. Pszczołowska Lucylla (1965): Długość wiersza a budowa zdania, [Verse length and sentence structure], In: Maria Renata Mayenowa, red., Poetyka i matematyka [Poetics and mathematics], Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 79-96
 286. Pszczołowska Lucylla (1967): La divisibilité du mètre et substrat linguistique, [In: To honor Roman Jakobson: essays on the occasion of his seventieth birthday. 11 October 1966, vol.2], Festschrift),. The Hague: Mouton, 1624-1633
 287. Pszczołowska Lucylla (1967): Pri prameňoch istej tendencie pravidelného verša, [At the source of a certain tendency in regular verse], Slovenská literatúra 4, 364-371
 288. Pszczołowska Lucylla (1968): Some problems of the structure of assonance in folk and art poetry., Teorie verša 2, 83-88. Brno: Universita J.E.Purkynĕ
 289. Pszczołowska Lucylla (1968): Z problematyki związków pomiędzy strukturą dźwiękową a strukturą klauzuli wierszowej, [On the problem of the relation between sound structure and verse clause], In: Maria Renata Mayenowa, Janusz Sławiński, red., Prace z poetyki. Poświęcone 6. międzynarodowemu kongresowi slawistów w Pradze [Studies in Poetics. Devoted to the 6th International Congres od Slavists in Prague], Wrocław itd.: Ossolineum, 18-25
 290. Pszczołowska Lucylla (1972): Rym, [Rhyme], Wrocław: Ossolineum
 291. Pszczołowska Lucylla (1973): Sound distribution in rhyme, In: Roman Jakobson, C. H. van Schooneveld, Dean S. Worth, eds., Slavic poetics. Essays in honor of Kiryl Taranovsky. The Hague & Paris: Mouton, 361-366
 292. Pszczołowska Lucylla (1979): Z zagadnień organizacji dźwiękowej w poezji Mickiewicza 1, [Some questions of sound structure in Mickiewicz's poetry ], In: Andrzej Podgórski, red., Mickiewicz. Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 61-75
 293. Pszczołowska Lucylla, (red.) (1988): Semantyka form wierszowych, [Semantics of verse forms], Wrocław etc.: Ossolineum
 294. Pszczołowska Lucylla, Urbańska Dorota, (red.) (1992): Wiersz przekładu: Mickiewicz i Puszkin. Tom poświęcony 11. Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, Bratysława 1993., [Verse of translation: Mickiewicz and Puškin. The volume devoted to the 11th International Congress of Slavists, Bratislava 1993], Wrocław etc.: Ossolineum
 295. Pszczołowska Lucylla, Urbańska Dorota, (red.) (1998): Wiersz wolny: geneza i ewolucja do roku 1939, [Free verse: its origin and evolution until 1939], Warszawa: Instytut Badań Literackich
 296. Rachwałowa Maria (1986): Słownictwo tekstów naukowych, [The vocabulary of scientific texts], Wrocław itd.: Ossolineum
 297. Radzimowska Krystyna (1970): Stylistyka w ujęciu statystycznym, [Stylistics from the statistical point of view], Poradnik Językowy 1, 1970, 29-35
 298. Rakowski Andrzej (1988): Some phonological universals in music and language. Prague Studies in Mathematical Linguistics 1, [1988], 1-9
 299. Rocławski Bronisław (1967): Prawidłowości w częstotliwości i łączliwości polskich fonemów, [Regularities in the frequency and collocations of Polish phonemes], Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 2, 1967, 77-105
 300. Rocławski Bronisław (1968): Polska deklinacja przymiotnikowo-zaimkowa w ujęciu statystycznym dla potrzeb przekładu maszynowego, [Polish adjectival and pronominal declination in a statistical perspective - application in machine translation], Językoznawca 18-19, 1968, 14-21
 301. Rocławski Bronisław (1969): Polski system fonostatystyczny, [Polish phonostatistical system], Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 4, 1969, 99-104
 302. Rocławski Bronisław (1973): Wykorzystanie "Odry 1013" do badań fonostatystycznych, [The application of ODRA 1013 in the phonostatatistical research], In: Leonard Bolc, red., Zastosowanie maszyn matematycznych do badań nad językiem naturalnym [The application of mathematical machines in natural language processing] Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 93-98
 303. Rocławski Bronisław (1975): Ze studiów fonostatystycznych nad kaszubszczyzną. Rozkład częstości występowania fonemów, [Phonostatistical studies on Kashubian. Frequency distribution of phoneme occurrences], Gdańskie Studia Językoznawcze 1, 1975, 101-130
 304. Rocławski Bronisław (1975): Ze studiów fonostatystycznych nad kaszubszczyzną. Średnia długość fraz, wyrazów i sylab. Rozkład częstości wyrazów x-fonemowych, [Phonostatistical studies on the Kashubian language. Average length of phrases, words and syllables. Frequency distribution of words consisting of x phonemes], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego 3, 65-83
 305. Rocławski Bronisław (1976): Zarys fonologii, fonetyki, fonotaktyki i fonostatystyki współczesnego języka polskiego, [An outline of phonology, phonetics, phonotactics and phonostatistics of present-day Polish], Gdańsk: Uniwersytet Gdański
 306. Rocławski Bronisław (1977): Funkcjonowanie parametrów fonostatystycznych w tekstach języka artystycznego, [Phonosatistical characteristics in literary texts], In: Józef Bubak, Aleksander Wilkoń, red., Z zagadnień języka artystycznego [Some issues of literary language] Warszawa: PWN, 339-354
 307. Rocławski Bronisław (1978): Użyteczność list rangowych w badaniach typologicznych języków i dialektów słowiańskich, [Utility of rank lists in the typological research of Slavic languages and dialects], Z Polskich Studiów Slawistycznych 5, 421-428
 308. Rocławski Bronisław (1981): Fonostatystczne korelacje miedzy fonemami współczesnej polszczyzny, [Phonostatistical correlations between phonemes of contemporary Polish], Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Filologia Polska, Prace językoznawcze 5, 107-138
 309. Rocławski Bronisław (1981): System fonostatystyczny współczesnego języka polskiego, [Phonostatistical system of contemporary Polish], Gdańsk: Ossolineum
 310. Rolikowski Mieczysław (1936): Vers une nouvelle méthode de statistique des imprimés., Varsovie: Librairie M. Arct
 311. Rozwadowski Jan Michał (1909): Ein quantitatives Gesetz der Sprachentwicklung., Indogermanische Forschungen 25, 38-50
 312. Rozwadowski Jan Michał (1960): O pewnym prawie ilościowym rozwoju języka, [On a certain frequency law of language development], In: Jan Michał Rozwadowski, 1960, Wybór pism [Selected writings], vol.3. Warszawa: PWN, 96-105
 313. Rybicka Halina (1976): Frekwencja form komparatiwu i superlatiwu przymiotników i przysłówków w polskiej prozie biblijnej XIV wieku, [The frequency of comparatives and superlatives of adjectives and adverbs in Polish sixteenth century Bible prose], Zagadnienia kategorii stopnia w językach słowiańskich 1, 125-131. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 314. Rybicki Jan (2006): Burrowing into Translation: Character Idiolects in Henryk Sienkiewicz's Trilogy and its Two English Translations., Literary and Linguist Computing 21, 91-103
 315. Sadalska Genowefa (1975): Vergleich der initialen Konsonantenphoneme im Schwedischen und Polnischen., Biuletyn Fonograficzny 16, 63-78
 316. Safarewicz Jan (1948): Krytyka metody ilościowej stosowanej w ocenie pokrewieństwa językowego, [Critical remarks on the quantitative method with regard to its application to the determination of language relationship], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 1948/8, 30-40
 317. Saloni Zygmunt (1971): Definicja spójności tekstu, [The definition of text coherence], In: Maria Renata Mayenowa, red., O spójności tekstu [On the coherence of text], Wrocław itd.: Ossolineum, 89-94
 318. Saloni Zygmunt (1986): Une expérience d'utilisation de l'ordinateur dans la lexicographie. L'index schématique a tergo des mots-formes de langue polonaise contemporaine, In: Étienne Brunet (éd.), Méthodes quantitatives et informatiques dans l'étude des textes. Colloque international de CNRS l'Université de Nice, 5-8 juin 1985. En hommage à Charles Muller. Paris, Genève: Slatkine, Champion, 771-778
 319. Saloni Zygmunt (1988): Struktura gramatyczna słownictwa zawartego w „Słowniku Języka Polskiego” PAN pod red. Witolda Doroszewskiego - zestawienia liczbowe, [Grammatical structure of vocabulary of the “Słownik Języka Polskiego” PAN by Witold Doroszewski - numerical data], In: Zygmunt Saloni, red., Studia z polskiej leksykografii współczesnej. Wrocław itd.: Ossolineum, 149-160
 320. Saloni Zygmunt (1971): Mel'čuk I.A.: Elementy matematičeskoj lingvistiki. Moskva 1969., [Recenzja / Review], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 29, 197-202
 321. Sambor Jadwiga (1965): Frumkina R.M. Statističeskije metody izučenija leksiki. Moskva 1964., [Recenzja / Review], Pamiętnik Literacki 56/4, 598-603
 322. Sambor Jadwiga (1966): O statystycznej strukturze słownictwa tekstów języków naturalnych - na materiale „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza i Nowego Testamentu, [On the statistical structure of the vocabulary of texts in natural language - based on A. Mickiewicz's “Pan Tadeusz” and the New Testament], Warszawa: Sprawozdania Polskiej Akademii Nauk 9/3, 38-41
 323. Sambor Jadwiga (1969): Badania statystyczne nad słownictwem - na materiale „Pana Tadeusza”, [Statistical investigation of vocabulary, based on “Pan Tadeusz”], Wrocław itd.: Ossolineum
 324. Sambor Jadwiga (1970): Analiza stosunku ”Type-Token” czyli objętości słownictwa W i długości tekstu N. Na przykładzie ”Pana Tadeusza”, [Analysis of the “type-token” relation i.e. the relation between the size of the vocabulary and the length of the text, exemplified on “Pan Tadeusz”], Prace Filologiczne 20, 65-70
 325. Sambor Jadwiga (1971): The distribution of low frequency words in texts of natural languages, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 28, 125-133
 326. Sambor Jadwiga (1971): Z zagadnień gramatyki w słowniku frekwencyjnym współczesnego języka polskiego, [Problems of grammar in the frequency dictionary of modern Polish], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 29, 117-129
 327. Sambor Jadwiga (1972): Słowa i liczby. Zagadnienia językoznawstwa statystycznego., [Words and numbers. Problems of statistical linguistics], Wrocław itd.: Ossolineum
 328. Sambor Jadwiga (1973): Z zagadnień gramatyki słownictwa rzadkiego, [Problems of a grammar of rare vocabulary], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 31, 47-58
 329. Sambor Jadwiga (1974): Słownictwo bardzo częste w pięciu stylach współczesnej polszczyzny. 1, [Very frequent vocabulary in five styles of modern written Polish], Poradnik Językowy 9, 466-475
 330. Sambor Jadwiga (1974): Słownictwo bardzo częste w pięciu stylach współczesnej polszczyzny. 2, [Very frequent vocabulary in five styles of modern written Polish], Poradnik Językowy 10, 1974, 533-537
 331. Sambor Jadwiga (1974): Z zagadnień semantyki derywatów rzadkich, [Problems of semantics of low frequency derivations], In: Maria Renata Mayenowa, red., Tekst i język. Problemy semantyczne. Wrocław itd.: Ossolineum, 271-298
 332. Sambor Jadwiga (1975): O słownictwie statystycznie rzadkim - na materiale derywatów we współczesnej publicystyce polskiej, [On statistically rare vocabulary. Based on derivations in modern Polish journalistic prose], Warszawa: PWN
 333. Sambor Jadwiga (1975): Gabriel Altmann, Werner Lehfeld, Allgemeine Sprachtypologie. Prinzipien und Messverfahren, München 1973., [Recenzja / Review], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 33, 197-203
 334. Sambor Jadwiga (1976): Phillips, J.L.: Statistical thinking - a structural approach, San Francisco 1973., [Recenzja / Review], Computers and Humanities 10, 238-239
 335. Sambor Jadwiga (1976): Kompozycje rzeczownikowe dwunominalne i nominalno-werbalne w tekstach współczesnego języka polskiego, [Nominal and verbal compounds of the N-N and N-V type in contemporary Polish], In: Maria Renata Mayenowa, red., Semantyka tekstu i języka [Semantics of text and language], Wrocław itd.: Ossolineum, 239-256
 336. Sambor Jadwiga (1978): Językoznawstwo statystyczne dla pracowników informacji naukowej, [Quantitative linguistics applied in scientific information], Warszawa: Centrum Informacji Naukowo-Technicznej
 337. Sambor Jadwiga (1978): Lehfeldt Werner: Formenbildung des russischen Verbs. Versuch einer analyt.-synt.-funktionalen Beschreibung der Präsens- und Präteritumflexion. München, 1978., [Recenzja / Review], Die Welt der Slaven 25, 443-446
 338. Sambor Jadwiga (1979): „Uspokojenie” J. Słowackiego. Analiza statystyczna, ["Uspokojenie" by J. Słowacki. Statistical analysis], In: Stanisław Makowski, red., Potrącić strunę poezji kamienną. Szkice o „Uspokojeniu” Juliusza Słowackiego [Touching the stone hard string of poetry. Essays on "Uspokojenie" by Juliusz Słowacki], Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 52-61
 339. Sambor Jadwiga (1982): Wkład Jana Tokarskiego do polskiej lingwistyki kwantytatywnej, [Jan Tokarski's contribution to quantitative linguistics], Prace Filologiczne 31, 15-19
 340. Sambor Jadwiga (1984): Menzerath's Law and the Polysemy of Words., Glottometrika 6, 94-114
 341. Sambor Jadwiga (1988): Lingwistyka kwantytatywna. Stan badań i perspektywy rozwoju, [Quantitative linguistics - state of art and prospects], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 41, 47-67
 342. Sambor Jadwiga (1989): Polnische Version des Projekts "Sprachliche Synergetik. Teil 1. Quantative Lexikologie"., Glottometrika 10, 171-197
 343. Sambor Jadwiga (1989): Prawdopodobieństwo subiektywne wyrazów i tzw. słownik umysłowy człowieka, [Subjective word probability and the so called human mental lexicon], Polonica 14, 77-86
 344. Sambor Jadwiga (1989): Struktura kwantytatywna wyrazów polisemicznych w słowniku czyli o tzw. prawie Kryłowa na materiale języka polskiego i rosyjskiego, [Quantitative structure of polysemic words in the Polish and Russian vocabulary and the so called "Krylov law"], Polonica 14, 13-31
 345. Sambor Jadwiga (1991): Struktura kwantytatywna wielofunkcyjnego morfemu gramatycznego w tekście na materiale polskiego przyimka w, [Quantitative structure of the multifunctional grammatical morpheme in text, the example of the 'w'preposition in Polish], In: M. Basaj, Z. Zagórski, 1991, Munera Linguistica L. Kuraszkiewicz dedicata. Wrocław itd.: Ossolineum, 283-294
 346. Sambor Jadwiga, (red.) (1997): Z zagadnień kwantytatywnej semantyki kognitywnej, [Elements of quantitative cognitive semantics], Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne
 347. Sambor Jadwiga, Hammerl Rolf, (red.) (1991): Definitionsfolgen und Lexemnetze., Lüdenscheid: RAM Verlag
 348. Satkiewicz Halina (1969): Kryterium ilościowe jako wskaźnik produktywności formantów słowotwórczych, [The quantitative criterion as an index of the productivity of word-building formants], Prace Filologiczne 19, 109-118
 349. Skalmowski Wojciech (1954): Probleme der Gesetzmässigkeit in der mathematischen Linguistik., Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 23, 23-33
 350. Skalmowski Wojciech (1960): Statystyczny model komunikacji językowej i kilka parametrów języka nowoperskiego, [A statistical model of language communication and some parameters of New Persian], Sprawozdania Komisji Orientalistyki PAN 1960, 278-280
 351. Skalmowski Wojciech (1961): Ein Beitrag zur Statistik der arabischen Lehnwörter im Neupersischen. Folia Orientalia 3(1, 171-175
 352. Skalmowski Wojciech (1961): Polskie przekłady Hafiza w świetle prawa Zipfa-Mandelbrota, [Polish translations of Hafiz in the light of the Zipf-Mandelbrot law], Sprawozdania Komisji Orientalistyki PAN, 1961, 125-127
 353. Skalmowski Wojciech (1962): Über einige statistisch erfassbare Züge der persischen Sprachentwicklung., Folia Orientalia 4, 47-80
 354. Skalmowski Wojciech (1962): O.S. Axmatova, I.A. Mel'čuk, R.M. Frumkina, E.V. Padučeva 1961, [O točnyx metodax issledovanija jazyka. Moskva.], Recenzja / Reveiw: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 21, 193-195
 355. Skalmowski Wojciech (1964): A note on distribution of Arabic verbal roots., Folia Orientalia 6, 97-100
 356. Sławiński Fabrycy Ferdynand (1873): Obliczenia wyrazów zawartych w trzech słownikach: 1), Lindego, 2), Wileńskim, 3), Rykaczewskiego, [Word-counts in three dictionaries: 1), Linde's', 2), Wileński, 3), Rykaczewski's], Warszawa: Drukarnia Józefa Sikorskiego
 357. Smółkowa Teresa (1974): Słownictwo i fleksja „Lalki” B. Prusa, [Vocabulary and inflection in "Lalka" by B. Prus], Wrocław itd.: Ossolineum
 358. Smółkowa Teresa (1974): Wyrazy najczęstsze w prasie współczesnej i w „Lalce” B. Prusa, [The most frequent words in modern journalistic prose and in B.Prus'"Lalka"], Prace Filologiczne 25, 257-268
 359. Sobierajski Zenon (1967): Identyfikacja fonemów w percepcji mowy, [Identification of phonemes in speech perception], Biuletyn Fonograficzny 8, 105-123
 360. Stankiewicz Edward (1958): Towards a phonemic typology of Slavic languages, In: American Contributions of the Fourth International Congress of Slavicists, Moscow 1958. The Hague: Mouton, 301-319
 361. Stawska T. (1980): Modyfikacja związków frazeologicznych w powieściach politycznych Wł. Machejka i J. Putramenta. Zeszyty Językoznawcze b.n., [1980], 53-62
 362. Steffen-Batogowa Maria (1957): Częstość występowania głosek polskich, [The frequency of occurrence of the sound of Polish], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 16, 145-164
 363. Steffen-Batogowa Maria (1962): Polskie testy do badań nad wyrazistością i zrozumiałością mowy, [Polish tests for the research on the distinctness and intelligibility of speech], Przegląd Telekomunikacyjny 34/28/3, 82-89
 364. Steffen-Batogowa Maria (1973): The problem of automatic phonemic transcription of written Polish., Biuletyn Fonograficzny 14, 75-86
 365. Steffen-Batogowa Maria (1975): Automatyzacja transkrypcji fonetycznej tekstów polskich, [The automation of the phonetic transcription of Polish texts], Warszawa: PWN
 366. Steffen-Batogowa Maria (1978): Über die Perzeption des Akzents., Kwartalnik Neofilologiczny 25, 3-15
 367. Steffen-Batogowa Maria (1995): Międzyosobnicze zróżnicowanie sposobów wyrażania emocji w mowie aktorów, [Interpersonal differentiation in the expression of emotions in the speech of actors], Polonica 17, 37-65
 368. Steffen-Batogowa Maria (1997): Phonetic Studies., Poznań: Serus
 369. Steffen-Batogowa Maria (1997): Studies in Phonetic Algorithms., Poznań: Sorus
 370. Steffen-Batogowa Maria (2000): Struktura akcentowa języka polskiego, [Distribution of word stress in Polish], Warszawa: PWN
 371. Steffen-Batogowa Maria, Jassem Wiktor, Gruszka-Kościelak Henryka (1970): The influence of intrinsic vowel pitch on the differences in the realization of intended intervals., Speech Analysis and Synthesis 2, 177-195
 372. Steffen-Batogowa Maria, Jassem Wiktor, Gruszka-Kościelak Henryka (1970): Statistical distribution of short-term Fo values as a personal voice characteristic., Speech Analysis and Synthesis 2, 197-208
 373. Stroński Stanisław (1910): Étude sur Folquet de Marseille, In: Folquet de Marseille, Le troubadour Folquet de Marseille. Édition critique précédée d'une étude biographique et litteraire et suivie d'une traduction, d'un commentaire historique, de notes et d'un glossaire par Stanisław Stroński. Cracovie: Éditions du Fonds Osławski, Librairie «Spółka Wydawnicza Polska», 1-145
 374. Szczodrowski Marian (1976): Językoznawstwo stosowane a lingwostatystyka, [Applied linguistics and statistical linguistics], Języki Obce w Szkole 5, 1976, 259-263
 375. Śliwiński Władysław (1985): O koncepcji leksykograficznej składniowych list frekwencyjnych telewizyjnej polszczyzny mówionej, In: Zofia Kurzowa, red., Badania nad językiem telewizji polskiej. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji, 117-133
 376. Świdziński Marek (1993): Verb Patterns in the Polish Vocabulary and Texts, In: Reinhard Köhler, Burghard Rieger, eds., Contributions to Quantitative Linguistics. Dodrecht: Kluwer Academic Publishers, 421-431
 377. Świeczkowski Walerian (1960): Metoda ilościowa w badaniach syntaktycznych. Studium szyku słów oparte na materiale średnioangielskim, [The quantitative method in the research of syntax. A study of word-order, based on Middle English material], Pamiętnik Literacki 51/3, 109-122
 378. Świeczkowski Walerian (1960): On the margin of syntax and style. A quantitative study. Poetics, Poetyka, Poétika 1, [1960], 463-469
 379. Tarnacki Józef (1933): Kwestjonariusz do badań słownictwa ludowego w zakresie kultury materjalnej, [Questionnaire for the research on rural vocabulary concerning material culture], Warszawa: Nakładem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego
 380. Tarnacki Józef (1939): Studia porównawcze nad geografią wyrazów Polesie-Mazowsze, [Comparative studies in the geography of words Polesie-Mazowsze], Warszawa: Zakłady Graficzne Drukarnia Bankowa
 381. Tokarski Jan (1949): Z zagadnień dzisiejszej dialektologii. Poradnik Językowy 1, [1949], 18-24
 382. Tokarski Jan (1952): Dynamizm procesów językowych i metody jego badania, [The dynamics of language processes and the methods of their investigation], Poradnik Językowy 8, 1952, 1-16
 383. Tokarski Jan (1952): Z zagadnień ewolucji fonetycznej, [Some questions concerning the process of phonetic evolution], Sprawozdania z posiedzeń Komisji Językowej. Towarzystwo Naukowe Warszawskie, wydział 1, nr 4, 198-225
 384. Tokarski Jan (1952): Metody ilościowe w językoznawstwie wobec nowych perspektyw, [Quantitative methods in linguistics, new prospects], Poradnik Językowy 6, 1952, 241-253
 385. Tokarski Jan (1961): Fleksja polska, jej opis w świetle możliwości mechanizacji w urządzeniu przekładowym. 1., [Polish flexion, its description with regard to the possibilities of application in automatic translation. 1], Poradnik Językowy 3, 1961, 97-112
 386. Tokarski Jan (1961): Fleksja polska, jej opis w świetle możliwości mechanizacji w urządzeniu przekładowym. 2., [Polish flexion, its description with regard to the possibilities of application in automatic translation. 2], Poradnik Językowy 4, 1961, 156-164
 387. Tokarski Jan (1961): Fleksja polska, jej opis w świetle możliwości mechanizacji w urządzeniu przekładowym. 3., [Polish flexion, its description with regard to the possibilities of application in automatic translation. 3], Poradnik Językowy 8, 1961, 343-353
 388. Tokarski Jan (1964): Gwara Serpelic. Fonetyka, fleksja, [The dialect of Serpelice village. Its phonetics and flection], Wrocław etc. Ossolineum
 389. Tokarski Jan (1968): Fleksja a automatyka, [Flexion and automation], Slavia Occidentalis 27, 275-283
 390. Tokarski Jan (1993): Schematyczny indeks a tergo polskich form wyrazowych. Opracowanie i redakcja Zygmunt Saloni., [A tergo index of Polish word forms. Edited by Zygmunt Saloni], Warszawa: PWN
 391. Vetulani Zygmunt (1989): Linguistic problems in the theory of man-machine communication in natural language. A study of consultative question-answering dialogues, empirical approach., Bochum: Brockmeyer
 392. Vetulani Zygmunt, Martinek Jacek, Obrębski Tomasz, Vetulani Grażyna (1998): Dictionary based methods and tools for language Dušaengineering., Poznań: Wydawnictwo UAM
 393. Vetulani Zygmunt, Walczak Bogdan, Obrębski Tomasz, Vetulani Grażyna (1998): Unambiguous coding of the inflection of Polish nouns and its application in electronic dictionaries - format POLEX., Poznań: Wydawnictwo UAM
 394. Walczak Bogdan (1988): Przyczyna i skutek w kwantytatywnej interpretacji procesów językowych, [and effect in quantitative interpretation of language processes], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 41, 137-144
 395. Wierzbicka Anna (1962): Hipotaksa i konstrukcje nominalne w rozwoju polszczyzny, [Hypotaxis and nominal constructions in the development of Polish], Pamiętnik Literacki 53/1, 195-216
 396. Wierzbicka Anna (1965): Z zagadnień renesansowej sztuki prozy. Budowa zakończeń zdań., [Some problems of Renaissance prose. The structure of sentence endings.], In: Maria Renata Mayenowa, red., Poetyka i matematyka [Poetics and mathematics], Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 115-144
 397. Wierzbicka Anna (1966): K voprosu o porjadke slov v polskom i russkom stixe, [Remarks on the word-order in Polish and Russian verse], Poetics, Poetyka, Poétika 2, 1966, 345-369
 398. Wierzbicka Anna (1966): System składniowo-stylistyczny prozy polskiego renesansu, [The syntactic-stylistic system of Polish Renaissance prose], Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy
 399. Wierzbicka Anna (1990): 'Duša ~soul', 'toska ~yearning', 'sud'ba ~fate),: three key concepts in Russian language and Russian culture, In: Zygmunt Saloni, red., Metody formalne w opisie języków słowiańskich [Formal methods in the description of Slavic languages], Białystok: Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 13-32
 400. Wierzchowska Bożena (1952): Różnice w mowie pokoleń, [Language differences between generations], Poradnik Językowy 9, 1952, 13-24
 401. Witaszek-Samborska Małgorzata (1992): Wyrazy obcego pochodzenia we współczesnej polszczyźnie, [Foreign borrowings in present-day Polish], Poznań: Nakom
 402. Witaszek-Samborska Małgorzata (1993): Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie, [Borrowings from foreign languages in contemporary Polish], Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 403. Włodarczyk Hipolit (1969): Obiektywna klasyfikacja fonemów w oparciu o parametry skrajnych pasm widma mowy, [Objective classification of phonemes based on the extreme bands of the speech spectrum], Archiwum Akustyki 4, 263-279
 404. Woronczak Jerzy (1950): „Skarga umierającego”. Najstarsze przekazy i obce wzory, ["Skarga umierającego". The oldest versions and foreign patterns], Pamiętnik Literacki 39, 151-170
 405. Woronczak Jerzy (1958): Z badań nad wierszem Biernata z Lublina, [Studies on verse of Biernat of Lublin], Pamiętnik Literacki 49/3, 97-118
 406. Woronczak Jerzy (1958): Elementy średniowieczne w wersyfikacji polskiej XVI wieku i ich przemiany, [Medieval elements in Polish versification of the 16th century and their evolution], In: Z polskich studiów slawistycznych. Prace historycznoliterackie na 4. Międzynarodowy Kongres Slawistów w Moskwie, 1958. Warszawa: PWN, 243-269
 407. Woronczak Jerzy (1960): Statistische Methoden in der Verslehre. Poetics, poetyka, poétika 1, [1960], 607-627
 408. Woronczak Jerzy (1962): Z warsztatu filologa-statystyka, [From the practice of a philologist-statistician], Biuletyn Polonistyczny 14, 9-11
 409. Woronczak Jerzy (1963): Zasada budowy wiersza Kroniki Dalimila, [The principle of construction of Dalimil Chronicles'verse], Pamiętnik Literacki 2, 469-478
 410. Woronczak Jerzy (1965): Metody obliczania wskaźników bogactwa słownikowego, [Methods of calculating indices of the lexical richness of texts], In: Maria Renata Mayenowa, red., Poetyka i matematyka [Poetics and mathematics], Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 145-165
 411. Woronczak Jerzy (1965): Rytmika akcentowa sylabowca, [The accentual rhythm of syllabic versification], In: Maria Renata Mayenowa, red., Poetyka i matematyka [Poetics and mathematics], Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 72-78
 412. Woronczak Jerzy (1967): On an attempt to generalize Mandelbrot's distribution, [In: To honor Roman Jakobson: essays on the occasion of his seventieth birthday. 11 October 1966, vol. II.], Festschrift),. The Hague: Mouton, 2254-2268
 413. Woronczak Jerzy (1976): O statystycznym określeniu spójności tekstu, [On the statistical definition of text cohesion], In: Maria Renata Mayenowa, red., Semantyka tekstu i języka [Semantics of text and language], Wrocław: Ossolineum, 165-173
 414. Woronczak Jerzy (1993): Studia o literaturze średniowiecza i renesansu, [Papers on the literature of Middle Ages and the Renaissance], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 415. Wróblewski Piotr (1998): Struktura, typologia i frekwencja polskich metafor, [Structure, typology and frequency of Polish metaphors], Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białmstoku
 416. Zagrodnikowa Alicja (1971): Występowanie w prasie wyrazów autor - twórca - sprawca, [The occurrence of the words 'autor', 'twórca', 'sprawca'in the newspapers], Zeszyty Prasoznawcze 12/1, 56-60
 417. Zarębina Maria (1970): Rola wyrazów w słowniku i w tekście, [The role of words in the lexicon and in texts], Język Polski 50/1, 33-46
 418. Zarębina Maria (1971): Najczęstsze wyrazy polszczyzny mówionej, [The most frequent words of spoken Polish], Język Polski 51/5, 336-347
 419. Zarębina Maria (1972): Rola czasownika "być" w polszczyźnie potocznej w świetle analizy statystycznej, [The function of the verb 'być'in every-day Polish, statistical approach], Z Polskich Studiów Slawistycznych 4, 221-226
 420. Zarębina Maria (1973): A statistical lexicalsemantic characterisation of the main varieties of present day Polish., Lingua Posnaniensis 17, 37-48
 421. Zarębina Maria (1973): Niektóre odmiany polszczyzny w ujęciu statystycznym, [Certain Polish inflectional changes from the point of view of statistics], Sprawozdania z Posiedzeń Komisji PAN 16/1, 43-44
 422. Zarębina Maria (1973): Statystyczna struktura wyrazowa tekstu gwarowego na przykładzie wsi Ząb, w powiecie nowotarskim, [The statistical structure of words in a vernacular text based on the language of the village Ząb in Nowy Targ district], Język Polski 53/1, 5-16
 423. Zarębina Maria (1974): Dystrybucja wyrazów zapożyczonych w „Panu Tadeuszu”, na przykładzie księgi VII, [Distribution of borrowings in "Pan Tadeusz", on the example of the 7th part], Język Polski 54, 388-394
 424. Zarębina Maria (1974): Formy czasownika w tekście mówionym w ujęciu statystycznym, [The forms of verb in a spoken text, statistical approach], In: Jerzy Kuryłowicz, red., Studia indoeuropejskie - Études indo-européennes. Ioanni Safarewicz septuagenario ab amicis collegis sodalibus animo oblatum gratissimo, 307-314
 425. Zarębina Maria (1977): Rola szkoły w rozwoju języka młodzieży, [The role of school in the development of teenagers' language], Socjolingwistyka 1, 1977, 98-107
 426. Zarębina Maria (1977): Wyrazy obce w „Panu Tadeuszu”, [Foreign words in "Pan Tadeusz"], Wrocław: Ossolineum
 427. Zarębina Maria (1978): Zapożyczenia w polszczyźnie mówionej, [Borrowings in spoken Polish], In: Mieczysław Szymczak, red., Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego [Some problems of the vocabulary of contemporary Polish], Wrocław etc.: Ossolineum, 235-242
 428. Zarębina Maria (1978): Zastosowanie metod statystycznych do badania zapożyczeń w gwarach pogranicznych, [The application of statistical methods to the research on borrowings in frontier dialects], Z dziejów polskich studiów slawistycznych 5, 325-332
 429. Zarębina Maria (1982): Badania statystyczne nad słownictwem polszczyzny mówionej, [Statistical research on the vocabulary of spoken Polish], Poradnik Językowy 9, 1982, 587-599
 430. Zarębina Maria (1985): Próba statystycznej analizy słownictwa polszczyzny mówionej, [An attempt at a statistical analysis of spoken Polish - an outline], Wrocław itd.: Ossolineum
 431. Zarębina Maria, Rachwałowa Maria (1980): Zapożyczenia w polszczyźnie pisanej, [Borrowings in written Polish], Socjolingwistyka 3, 181-193
 432. Zdaniukiewicz Alojzy A. (1972): Procesy integracji językowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych w świetle analizy ilościowej, [Processes of linguistic integration in the western and Northern regions of Poland in the light of quantitative analysis], Prace Filologiczne 23, 281-288
 433. Zelech Władysław (1997): Statystyczna struktura poezji Marii Konopnickiej, [Statistical structure of Maria Konopnicka's poetry], Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, Prace Językoznawcze 9, 285-293
 434. Zembaty-Michalakowa Maria (1972): Problem badania stylu metodą statystyczną na przykładzie „Marii” A. Malczewskiego i „Wacława” J. Słowackiego, [The problem of style investigation by means of statistical methods based on A. Malczewski's “Maria” and J. Słowacki's “Wacław”], Prace Literackie 14, Acta Universitatis Vratislaviensis 177, 177-202
 435. Zembaty-Michalakowa Maria (1975): Poezja Juliana Przybosia w świetle badań statystyczno-językowych, [The poetry of Julian Przyboś in the light of quantitative linguistic studies], In: Prace Literackie XVII, Acta Universitatis Vratislaviensis 298, 155-183
 436. Zgółkowa Halina (1983): Ilościowa charakterystyka polszczyzny mówionej, [Quantitative characteristics of spoken Polish], Studia Polonistyczne 10, 163-175
 437. Zgółkowa Halina (1983): Słownictwo współczesnej polszczyzny mówionej. Lista frekwencyjna i rangowa, [Vocabulary of the contemporary spoken Polish. Rank- and frequency list], Poznań: Wydawnictwo UAM
 438. Zgółkowa Halina (1987): Ilościowa charakterystyka współczesnej polszczyzny, [Quantitative structure of contemporary Polish], Poznań: Wydawnictwo UAM
 439. Zgółkowa Halina (1993): Struktura słownictwa dzieci w wieku przedszkolnym, [Vocabulary structure of pre-school children], In: Mieczysław Basaj, Zygmunt Zagórski, red., Munera Linguistica Ladislao Kuraszkiewicz dedicata. Wrocław: Ossolineum, 383-390
 440. Zgółkowa Halina, Zgółka Tadeusz (1992): Słownictwo współczesnej poezji polskiej. Listy frekwencyjne t.I-II, [Vocabulary of contemporary Polish poetry. Frequency lists v.1-2b.d.], Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 441. Zgółkowa Halina, Zgółka Tadeusz, Szymoniak K. (1991): Słownictwo polskich tekstów rockowych. Listy frekwencyjne, [Vocabulary of Polish rock music texts. Frequency lists], Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 442. Zieliński Tadeusz (1904): Das Clauselgesetz oratorischen Rhythmik. Philologus,, Zeitschrift fur das klassische Altertum b.d., 589-844
 443. Zubrzycka Lucyna (1963): O dostosowaniu klawiatury maszyny do pisania do struktury języka, [Adaptation of the typewriter keyboard to language structure], Zastosowania Matematyki 6/4, 419-439
 444. Zubrzycka Lucyna (1965): O klawiaturze maszyny do pisania dostosowanej do języka polskiego, [Typewriter keyboard adapted to Polish], Zastosowania Matematyki 8/2, 103-116
 445. Zubrzycki Stefan (1959): Concerning Yule's characteristic of style., Zastosowania Matematyki 4/4, 328-331
 446. Zubrzycki Stefan (1966): O niektórych pracach seminarium zastosowań matematyki, [On some seminar papers on the application of mathematics], Zasosowania Matematyki 8/3, 265-281.
 

© Copyright 2018 by Pracownia Humanistyki Cyfrowej UWr - All Rights Reserved