html templates

Cel projektu         PL / CZ / EN / DE

Celem projektu jest wzmocnienie zatrudnienia absolwentów wydziałów humanistycznych po obu stronach CZ-PL granicy na wspieranym terenie. Podstawowym założeniem osiągnięcia sukcesu jest dostosowanie się szkół wyższych do popytu panującego na rynku pracy w mniejszych miastach i na wsiach. Do realizacji celów projektowych dojdzie poprzez utworzenie kierunku licencjackiego HC, wypuszczającego na rynek pracy absolwentów dostosowanych do infrastruktury regionu. HC rozumiana jest jako klaster metod ilościowych, które można wykorzystać na potrzeby badań na kierunkach humanistycznych. Mowa o możliwości przetwarzania dużej ilości danych i zbliżeniu badań humanistycznych i przyrodniczych. Pomija się potencjał, który może mieć HC jako kierunek studiów w stopniu licencjackim i magisterskim. Program studiów może przygotowywać przyszłych absolwentów do pracy w zawodach, które nie są wykonywane przez wystarczająco wykwalifikowanych pracowników, kształconych w systemie szkolnictwa wyższego. Mowa tu o profesjach, które w erze 4. rewolucji przemysłowej pojawiają się w formie, która wymaga ścisłego połączenia specjalizacji uniwersyteckiej z umiejętnościami rzemieślniczymi. Na poziomie studiów licencjackich w ten sposób oferowany jest wariant uniwersyteckiego odpowiednika praktyk zawodowych. W czasach, w których większość absolwentów szkół wyższych znajduje zatrudnienie w sektorze usług, HC staje się platformą dla całego szeregu zawodów, które pracują z danymi cyfrowymi (dane z internetu, zautomatyzowany copywriting, analiza portali społecznościowych, zarządzanie bazami danych, automatyczna analiza korespondencji, mediów itd.) HC to wielostronny wariant studiów informatycznych w połączeniu z umiejętnością analizowania tekstu pod względem języka i treści - jest to bardzo strategiczne połączenie umiejętności, możliwe do wykorzystania w organach administracji państwowej, samorządach, usługowych firmach prywatnych i instytucjach kształcących.

Mobirise

Cíl projektu          PL / CZ / EN / DE

Projekt Digital Humanities pro budoucnost si bere za cíl posílit míru uplatnitelnosti absolventů humanitních oborů na obou stranách česko-polské hranice v podporovaném území. Základním předpokladem úspěchu je přizpůsobení se VŠ poptávce trhu práce v menších městech a obcích. Naplnění cílů projektu dojde zřízením bakalářského oboru Digital Humanities (DH), který bude produkovat absolventy mířící do infrastruktury regionu. Digital Humanities jsou chápány jako klastr kvantitativních metod, které je možné uplatnit pro potřeby výzkumu v humanitních oborech. Jedná se jednak o možnost zpracování velkého množství dat, jednak o určité sblížení humanitního a přírodovědného výzkumu. Opomíjený zůstává potenciál, který mohou mít Digital Humanities jako studijní obor v bakalářském i magisterském stupni studia. Takový studijní program může připravovat budoucí absolventy k práci v řadě profesí, které dnes nejsou vykonávány dostatečně kvalifikovanými vysokoškolsky vzdělanými pracovníky. Jedná se o profese, které se v době čtvrté průmyslové revoluce vynořují v podobě, která vyžaduje úzké spojení vysokoškolské odbornosti s řemeslnou dovedností. Na úrovni bakalářského studia se tak nabízí určitá varianta vysokoškolské obdoby učňovského vzdělávání. V době dominantního uplatňování absolventů VŠ v sektoru služeb představují Digital Humanities platformu pro celou řadu profesí pracujících s digitálními daty (dolování dat z internetu, automatizovaný copywriting, analýza sociálních sítí, zpráva databází, automatická analýza korespondence, médií atd.). Digital Humanities představuje všestrannou alternativu ke studiu informatiky v kombinaci se schopností analyzovat text z jeho formální i obsahové stránky - to je velmi strategická kombinace dovedností využitelná v orgánech státní správy a samosprávy, soukromých firmách poskytujících služby i vzdělávacích institucích.

Mobirise

The aim of the project         PL / CZ / EN / DE

The aim of the project is to strengthen the employment of graduates of the humanities faculties on both sides of the CZ-PL border in the supported area. The basic assumption of success is the adaptation of universities to the demand on the labor market in smaller towns and in the villages. The achievement of project goals will be achieved by creating an undergraduate course in HC, releasing graduates adapted to the region's infrastructure to the labor market. HC is understood as a cluster of quantitative methods that can be used for the needs of humanities research. I am talking about the possibility of processing large amounts of data and bringing humanities and natural sciences closer together. The potential that HC may have as a bachelor's and master's degree course is ignored. The study program can prepare future graduates for jobs in professions that are not performed by sufficiently qualified employees educated in the higher education system. We are talking about professions which in the era of the 4th industrial revolution appear in a form that requires a close combination of university specialization with craft skills. At the bachelor level, this option offers a variant of the university equivalent of apprenticeships. At a time when most university graduates find employment in the services sector, HC becomes a platform for a whole range of professions that work with digital data (data from the Internet, automated copywriting, analysis of social networks, database management, automatic correspondence analysis, media etc.) HC is a multifaceted variant of IT studies combined with the ability to analyze a text in terms of language and content - it is a very strategic combination of skills, possible to use in state administration bodies, local governments, private service companies and educational institutions. 

Mobirise

Kontakt 

Pracownia Humanistyki Cyfrowej
IINiB 
Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 9/13
50-137 Wrocławadam.pawlowski@uwr.edu.pl
 


Współpraca

Program Interreg • Uniwersytet Wrocławskiego • Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu • Urząd Marszałkowski