Spotkania z Humanistyką Cyfrową

W 2017 roku na Uniwersytecie Wrocławskim zainaugurowane zostały „Spotkania z Humanistyką Cyfrową”. Pierwszy wykład odbył się 26 maja 2017 r. i połączony był z cyklem „Wrocławskich Kolokwiów Etnolingwistycznych”. Spotkania będą się odbywać średnio dwa razy w semestrze, a ich problematyka będzie dotyczyć praktyk poznawczych językoznawstwa, literaturoznawstwa, medioznawstwa i informatologii w erze cyfrowej.

Spotkanie trzecie
Data 2 marca 2018 r., godz. 12.00
Miejsce Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego)
Wykładowca dr hab. Maciej Eder
Tytuł Filologia cyfrowa, a może raczej eksperymentalna? Kilka uwag metodologicznych
Streszczenie Przedmiotem wystąpienia będą zagadnienia związane ze statystycznymi metodami stosowanymi w humanistyce cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem stylometrii. Przedstawione zostaną pojęcia atrybucji autorskiej, stylometrii wielkoskalowej (distant reading) i analizy sekwencyjnej. Podstawowe pytanie, jakie będzie towarzyszyć poruszanym w wystąpieniu tematom, sprowadzać się będzie do kwestii wiarygodności eksperymentu: czy wyniki, jakie uzyskuje się dzięki automatycznej analizie tekstu, dają podstawy do formułowania ogólnych wniosków na temat literatury? 
 o wykładowcy

 

Spotkanie drugie
Data 27 października 2017 r., godz. 12.00
Miejsce Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego)
Wykładowca dr Maciej Maryl
Tytuł Cyfrowe literaturoznawstwo. Stare pytania – nowe możliwości
Streszczenie Wystąpienie przybliży problematykę wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy literaturoznawców. Cyfrowa forma tekstu i narzędzia do jego przetwarzania zmieniają warsztat badawczy, stawiając w nowym świetle klasyczne literaturoznawcze pytania o tekst, kanon, styl, proces historycznoliteracki, autorstwo, etc. W ramach wystąpienia zamierzam omówić badania na korpusach tekstów literackich i danych bibliograficznych oraz zagadnienia związane z edytorstwem cyfrowym. Poświęcę też trochę miejsca przemianom samego procesu badawczego, tj. odchodzenia od badań indywidualnych w kierunku prac zespołowych w ramach laboratoriów literackich.

o wykładowcy
prezentacja

 

Spotkanie pierwsze
Data 26 maja 2017 r., godz. 12.00
Miejsce Instytut Filologii Polskiej UWr
pl. Nankiera 15b
sala 22 (im. W. Nehringa)
Wykładowca prof. dr hab. Adam Pawłowski
Tytuł Humanistyka cyfrowa z punktu widzenia językoznawstwa: moda, metoda, teoria czy nowy paradygmat?
Streszczenie Przedmiotem wystąpienia będzie próba zdefiniowania humanistyki cyfrowej i określenia jej zakresu z perspektywy językoznawcy. Oprócz rozważań teoretycznych, dotyczących definicji HC, przedstawione zostaną przykłady projektów cyfrowych, związanych z przetwarzaniem języka polskiego (m.in. Słowosieć, Spokes, ChronoPress).

o wykładowcy
prezentacja