Spotkania z Humanistyką Cyfrową

 
W 2017 roku na Uniwersytecie Wrocławskim zainaugurowane zostały „Spotkania z Humanistyką Cyfrową”. Pierwszy wykład odbył się 26 maja 2017 r. i połączony był z cyklem „Wrocławskich Kolokwiów Etnolingwistycznych”. Spotkania będą się odbywać średnio dwa razy w semestrze, a ich problematyka będzie dotyczyć praktyk poznawczych językoznawstwa, literaturoznawstwa, medioznawstwa i informatologii w erze cyfrowej.
 
opieka merytoryczna:
prof. dr hab. Adam Pawłowski
Pełnomocnik Rektora UWr ds. Humanistyki Cyfrowej
 
redakcja techniczna:
dr Piotr Malak
Spotkanie piąte
Tytuł Jakich wskaźników bibliometrycznych używają habilitanci w autoreferatach? Dziedzinowe wzory obycia z metrykami

Uwaga!
O godz. 13.00 rozpocznie się (w tej samej sali) spotkanie prof. Kulczyckiego ze społecznością Wydziału Filologicznego i innych wydziałów UWr. Serdecznie zapraszamy!

Wykładowca dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM
Data 8 czerwca 2018 r., godz. 11.00
Miejsce Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego)
Streszczenie Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie wyników badań nad obyciem z metrykami (metric-wiseness) wśród polskich naukowców. Badania przeprowadzono na korpusie autoreferatów tzw. nowej procedury habilitacyjnej. Zostaną omówione wnioski z badań oraz różnice w stosowaniu wskaźników bibliometrycznych pomiędzy różnymi dziedzinami nauki.
o wykładowcy
skrót wystąpienia
prezentacja

 

 

Spotkanie czwarte
Tytuł Dziedzictwo kultury materialnej jako przedmiot badań
humanistyki cyfrowej. Projekt „Forschungsinfrastruktur Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa (FoKO)“.
Wykładowca dr Ksenia Stanicka-Brzezicka
Data 6 kwietnia 2018 r., godz. 12.00
Miejsce Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego)
Streszczenie Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie projektu infrastruktury cyfrowej „Forschungsinfrastruktur Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa“, zawierającej opisy materialnych pomników kultury z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. W szczególności uwzględnione zostaną kwestie metodologiczne, związane z filozofią Linked Open Data, wykorzystaniem ontologii i budowaniem relacji danych w formatach graficznym i tekstowym. Wspomniany projekt jest realizowany pod kierownictwem prelegentki w Instytucie Herdera w Marburgu.
o wykładowcy
skrót wystąpienia
prezentacja

 

 

Spotkanie trzecie
Tytuł Filologia cyfrowa, a może raczej eksperymentalna? Kilka uwag metodologicznych
Wykładowca dr hab. Maciej Eder
Data 2 marca 2018 r., godz. 12.00
Miejsce Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego)
Streszczenie Przedmiotem wystąpienia będą zagadnienia związane ze statystycznymi metodami stosowanymi w humanistyce cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem stylometrii. Przedstawione zostaną pojęcia atrybucji autorskiej, stylometrii wielkoskalowej (distant reading) i analizy sekwencyjnej. Podstawowe pytanie, jakie będzie towarzyszyć poruszanym w wystąpieniu tematom, sprowadzać się będzie do kwestii wiarygodności eksperymentu: czy wyniki, jakie uzyskuje się dzięki automatycznej analizie tekstu, dają podstawy do formułowania ogólnych wniosków na temat literatury? 
o wykładowcy
prezentacja
prezentacja WWW
(nawigacja klawiszami strzałek z klawiatury)

 

Spotkanie drugie
Tytuł Cyfrowe literaturoznawstwo. Stare pytania – nowe możliwości
Wykładowca dr Maciej Maryl
Data 27 października 2017 r., godz. 12.00
Miejsce Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
pl. Uniwersytecki 9/13
sala 104 (im. prof. K. Głombiowskiego)
Streszczenie Wystąpienie przybliży problematykę wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy literaturoznawców. Cyfrowa forma tekstu i narzędzia do jego przetwarzania zmieniają warsztat badawczy, stawiając w nowym świetle klasyczne literaturoznawcze pytania o tekst, kanon, styl, proces historycznoliteracki, autorstwo, etc. W ramach wystąpienia zamierzam omówić badania na korpusach tekstów literackich i danych bibliograficznych oraz zagadnienia związane z edytorstwem cyfrowym. Poświęcę też trochę miejsca przemianom samego procesu badawczego, tj. odchodzenia od badań indywidualnych w kierunku prac zespołowych w ramach laboratoriów literackich.
o wykładowcy
prezentacja

 

Spotkanie pierwsze
Tytuł Humanistyka cyfrowa z punktu widzenia językoznawstwa: moda, metoda, teoria czy nowy paradygmat?
Wykładowca prof. dr hab. Adam Pawłowski
Data 26 maja 2017 r., godz. 12.00
Miejsce Instytut Filologii Polskiej UWr
pl. Nankiera 15b
sala 22 (im. W. Nehringa)
Streszczenie Przedmiotem wystąpienia będzie próba zdefiniowania humanistyki cyfrowej i określenia jej zakresu z perspektywy językoznawcy. Oprócz rozważań teoretycznych, dotyczących definicji HC, przedstawione zostaną przykłady projektów cyfrowych, związanych z przetwarzaniem języka polskiego (m.in. Słowosieć, Spokes, ChronoPress).
o wykładowcy
prezentacja